HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Zásadní vady opatrovnických řízení

Ing. Aleš Hodina, dr. h. c.


Část prezentace z tiskové konferece konané dne 7.2.2017


a) škodlivý vliv předběžných opatření

 • Stále jsou vydávána předběžná opatření určující péči jen jednoho rodiče, druhému často zůstává jen malý kontakt s dítětem.
 • Není respektován nález I. ÚS 618/05: umožnit předběžným opatřením co nejširší kontakt
 • Nevyvážený stav se v průběhu řízení zafixuje a má negativní vliv na konečné rozhodnutí („dítě si zvyklo“).

b) zneužívání názoru dětí v rozhodování soudů

 • Názor dětí je často ovlivněn:
  • přivyknutím si na pobyt s jedním rodičem (viz předběžná opatření)
  • „uplácením“ dítěte
  • někdy dokonce manipulací
 • Soud nezkoumá motivaci takového názoru, ale bere jej jako fakt, kterému přikládá velkou váhu. 
 • Pokřivený názor dítěte tak může zásadně ovlivnit výsledek řízení

c) diskriminace podle pohlaví

 • „Jakkoliv se otec zaštiťuje teoretickými úvahami o právu dítěte na oba rodiče s poukazem na ústavu a mezinárodní smlouvy, zůstává neoddiskutovatelnou skutečností, že dítě batolecího a předškolního věku má nejužší citový vztah k matce, což je dáno fyziologickou rolí ženy-matky a dovolávat se v tomto směru jakékoliv "genderové korektnosti" je absurdní.“ Městský soud v Praze
 • Stále téměř 90 % výlučné péče matek.

d) démonizace střídavé péče, směšování pojmů „péče“ a „styk“

 • Střídavá péče není prezentovaná jako právo dítěte na oba rodiče, ale jako jakási výhoda pro jednoho rodiče nebo dokonce jeho msta.
 • Šíří se další předsudky vůči střídavé péči.
 • Styk se považuje za dostatečný, přitom paradoxně nezajišťuje právo dítěte, ale jen oprávněného rodiče.
 • Rodiče se při výlučné péči dostávají do nevyváženého postavení, které je zdrojem konfliktů (zajišťování potřeb dítěte apod.).

e) práce OSPOD (odborů péče o děti)

 • § 5 zákona o SPOD: „Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.“
 • V některých případech fungují, někdy spíše OSPOM (orgán sociálně-právní ochrany matek).

f) chybějící snaha soudů vést rodiče k dohodě

 • Opatrovnická řízení jsou stále vedena jako sporná – kdo je „lepší rodič“, kdo získá dítě do péče.
 • To vede k souboji, k vyostřování vztahů mezi rodiči.
 • § 906 odst. 1 o. z.: „… soud nejprve určí, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat…“
 • Nevylučování jednoho rodiče, ale debata o rozdělení péče vede k větší spolupráci. (Viz též COCHEMSKÁ PRAXE v Německu)

g) nadužívání znaleckých posudků a jejich častá zatíženost předsudky

 • Od znalců se stále žádá posuzování rodičů, kteří předtím o dítě již pečovali.
 • Často se navíc posuzují osobnostní vlastnosti rodičů místo schopnosti o dítě pečovat.
 • Častá genderová předpojatost znalců, předsudky vůči střídavé péči.
 • Chybí posudky orientované na řešení (viz Cochemská praxe) – návrh rozdělení péče.

h) nepředvídatelnost a nejednotnost rozhodování soudů

 • Někteří soudci prosazují péči obou rodičů, mnozí ji stále zavrhují.
 • Ústavní soud před časem vydal několik pozitivních judikátů ve prospěch střídavé péče. V naprosté většině případů však potvrzuje neblahou praxi obecných soudů.
 • Lichovník, Rychetský, Šimáčková (z ankety ŽBLEBT ROKU): „Není důvod k tomu, aby (děti) byly vytrženy z (výlučné mateřské) péče, v níž dobře prospívají, jen kvůli tomu, že si otec vylepšil své bytové poměry a nezletilý Vojtěch povyrostl.“

i) nerespektování zákonů a mezinárodních smluv

 • Nejen ZOSPOD, obč. zák., ale i čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte: právo na péči rodičů
 • Čl. 18: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte.“
 • Čl. 32 odst. 4 LZPS: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.“

j) svévole při stanovování výživného, dlouhá reakce na pokles příjmu povinného

 • Neexistují jasná a spravedlivá pravidla pro určování výživného.
 • Soudy nerespektují realitu, určují výživné z fiktivního příjmu.
 • Soudy umějí reagovat na zvyšující se nároky dítěte, ne už ale na pokles příjmu rodiče.
 • Výrazně vyšší nároky na rodiče než v úplných rodinách.
 • Neúměrné výživné přivádí povinné do dluhové pasti.

k) nevymahatelnost zákona a soudních rozhodnutí

 • Nefungující výkon rozhodnutí o styku či péči – zamítáno na základě bagatelních důvodů (lehčí nemoc apod.)
 • Rodič – manipulátor má díky tomu čas dítě odcizit.
 • Nastupují pouze sankce, zcela chybí vymáhání náhrady péče či styku.

17.02.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ