HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Vzdálenost není na překážku střídavé výchově

Stridavka.cz


Inspirativní rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci, kterým byla stanovena střídavá péče o dítě i při větší vzdálenosti mezi rodiči. Tento rozsudek následně potvrdil i Ústavní soud ČR ve svém nálezu I. ÚS 1506/13.


35Co 681/2012-213

Česká republika
Rozsudek
Jménem republiky

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Velenského a soudců Mgr. Hany Ptáčkové a Mgr. Ladislavy Hrušové ve věci péče o ..., zast. kolizním opatrovníkem Městským úřadem - OSPO v České Lípě, dceru ..., bytem ..., Olomouc 9, zast. Mgr. Petrou Krnošovou, advokátkou, AK Arbesova 409, Česká Lípa, a ..., bytem ..., Česká Lípa, pro úpravu poměrů, o odvolání obou rodičů proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě, č.j. 0 Nc 482/2012-147 ze dne 12.10.2012, takto:

I. Rozsudek okresního soudu se mění tak, že nezletilá ... se svěřuje do střídavé výchovy rodičů. Ve výchově matky bude po dobu 14 dnů od pátku 17.00 hodin do pátku následujícího po uplynutí 14 dnů do 17.00 hodin, a ve výchově otce bude po dobu následujících 14 dnů od pátku 17.00 hodin do pátku následujícího po uplynutí 14 dnů do 17.00 hodin.

II. Tento interval střídavé výchovy rodičů počíná běžet pátkem 1. lichého kalendářního týdne po právní moci rozsudku tak, že tímto pátkem počíná interval péče o nezletilou u matky.

III. K předání nezletilé dojde vždy před bytem rodiče, u kterého počíná běžet interval péče o nezletilou.

IV. Rodiče jsou povinni platit na nezletilou ... výživné každý ve výši 2.200,- Kč měsíčně, vždy do každého 15. dne k rukám druhého z rodičů, počínaje dnem právní moci tohoto rozsudku.

V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem okresní soud svěřil nezl. ... do výchovy matky a otci určil výživné ve výši 2.500,- Kč měsíčně, počínaje 1.3.2011, splatné k rukám matky vždy do 15. dne v měsíci předem. Dluh na výživném za období od 1.3.2011 do 30.9.2012 ve výši 4.500,- Kč uložil otci zaplatit k rukám matky do 1 měsíce od právní moci rozsudku. Otci bylo stanoveno oprávnění stýkat se s nezl. ... v době od druhé soboty každého měsíce po dobu následujících 11 dnů, tedy do středy. Otec má nezletilou převzít na hlavním vlakovém nádraží v Pardubicích v 16.00 hod., matka je povinna na své náklady převoz nezletilé z místa bydliště do Pardubic zajistit. Otec je pak povinen zajistit převoz nezletilé na své náklady z Pardubic do svého bydliště, jakož po ukončení styku zajistit převoz nezletilé do bydliště matky a zde ji ve středu 17.00 hod. matce předat. Rodičům bylo uloženo, aby v případě nemožnosti realizace styku z vážných příčin sdělili tuto skutečnosti druhému rodiči nejpozději do 24 hodin před započetím styku. Žádnému z účastníků nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů řízení. Z provedených důkazů okresní soud zjistil, že rodiče žili ve společné domácnosti až do 1.3.2011, kdy se matka odstěhovala do Olomouce, kde bydlí její rodiče. Otec až do září 2011 zůstal v původním společném bydlišti rodičů v Liberci, následně se pak přestěhoval do České Lípy do bydliště svých rodičů. Na základě dohody pobývá nezletilá vždy 1 týden u otce a 2 týdny u matky, k jejímu předání dochází v budově hlavního vlakového nádraží v Pardubicích. Na základě šetření kolizního opatrovníka, zpráv Magistrátu města Olomouce, lékařských zpráv a potvrzení školky, jakož závěrů psychologů Mgr. Kolaříka a Ph.Dr. Obejdové okresní soud dospěl k závěru, že obě výchovná prostředí jsou rovnocenná, podnětná a zajišťují nezletilé spokojené zázemí. Otec žije v partnerském vztahu s přítelkyní, která má dceru ve věku 3,5 roku, všichni spolu dobře vychází, vzájemně se doplňují a plánují společnou budoucnost. Matka dojíždí do zaměstnání do Přerova, s péčí o dceru jí vypomáhají její rodiče. Péče obou rodičů o nezletilou je velice dobrá, na obou místech u každého z rodičů navštěvuje mateřskou školku, věnuje se sportovní a zájmové činnosti, je rovněž v lékařské evidenci. Nezletilá má v prostředí u každého z rodičů vytvořeny dobré materiální podmínky, je spokojená jak u matky, tak u otce, vyhovuje jí rovněž střídání pobytu u nich. Je nadprůměrně inteligentní a dobře spolupracující, nebyly prokázány žádné známky neurotizmu či zvýšené úzkosti. Její emoční a sociální vývoj je bezproblémový, je zřejmý její blízký vztah k oběma z rodičů.

I přes tyto rovnocenné závěry má okresní soud za to, že nejsou dány důvody pro střídavou výchovu, a to zejména pro velkou vzdálenost bydliště rodičů mezi Olomoucí a Českou Lípou. Překonávání této vzdálenosti musí nezletilou nepřiměřeně zatěžovat, neumožňuje pravidelnou návštěvu jednoho předškolního zařízení ani věnování se stejným zájmovým aktivitám v rámci navazování sociálních vazeb. Otec nemá stabilizované poměry, neboť jeho partnerka bydlí v Praze a on nadále v České Lípě u svých rodičů, zatímco pracovně pobývá v Děčíně. Jde tedy o dočasné řešení, v jehož rámci jsou oba pracovně vytíženi a navázáni na místo výkonu své práce. Okresní soud proto nezletilou svěřil do výchovy matky a otci stanovil široký styk s nezletilou, který mu umožní spoluúčast na její výchově (§ 50, § 26 - § 28, § 27 odst. 2 zák. o rodině). Podle obou rodičů bylo výživné na nezletilou otcem uhrazeno do dubna 2012, přičemž od května 2012 do 30.9.2012 otec přispěl na výživné dohromady částkou 3.000,- Kč. Z tohoto období byla nezletilá od 11.7. do 28.7.2012 s otcem u moře a v srpnu 2012 u něj po dobu 14 dnů, takže v těchto dvou měsících mu dluh nevznikl. Ve zbývajících třech měsících by měl platit výživné 2.500,- Kč měsíčně, po přihlédnutí k jeho příjmu 43.800,- Kč a příjmu matky 42.800,- Kč měsíčně s tím, že nemají jinou vyživovací povinnost, jakož k tomu, že po dobu 11 kalendářních dnů v měsíci bude nezletilá vždy pobývat u otce. Proto nedoplatek výživného činí za dané období 4.500,- Kč (§ 85, § 96 zák. o rod.).

Proti tomuto rozsudku se odvolali oba rodiče. Odvolání matky směřuje do úpravy styku otce s nezletilou a výroku o výživném. Požaduje, aby se tento styk realizoval od každého prvního pátku v měsíci od 17.00 hod. do neděle následujícího měsíce do 17.00 hod., neboť úprava styku provedená okresním soudem je nevyhovující jak pro ni, tak pro nezletilou, pokud má styk počínat již v průběhu pracovního týdne, což koliduje s jejími povinnostmi v zaměstnání. Rovněž tak to narušuje zájmové kroužky nezletilé (plavání, rytmika, angličtina), neboť se konají v první polovině týdne. Vzhledem k velmi úzkému citovému vztahu k matce by bylo rovněž nevhodné odloučení od ní na dobu upravenou okresním soudem. Protože styk s nezletilým dítětem je pouze právem otce, nikoliv jeho povinností, okresní soud nesprávně uložil povinnost dopravit dítě ke styku s otcem jí. Otec by měl proto dceru přebírat v místě bydliště matky. S ohledem na potřeby nezletilé, jakož výdělkové poměry otce je rovněž nepřiměřenou částka 2.500,- Kč určená mu na výživné pro dceru. I po přihlédnutí k širšímu styku s nezletilou, v jehož rámci musí zajišťovat její potřeby, se proto jeví jako odpovídající zákonu výživné ve výši 5.000,- Kč měsíčně.

Matka nesouhlasí se střídavou výchovou, neboť vzhledem k věku nezletilé, která za 1,5 roku nastoupí do 1. třídy základní školy, to již v současné době není vhodné. Rovněž je to nevyhovující z hlediska střídání dětských kolektivů a zájmové činnosti dítěte, která se nemůže takovýmto způsobem realizovat v místě bydliště matky pravidelně. Pro dítě ve věku 5 let není vhodné, aby bylo odloučeno od matky na dobu delší 1 týdne, což vyplývá i ze závěrů dětských psychologů.

Otec svým odvoláním požaduje, aby byl napadený rozsudek změněn tak, že nezl. ... bude svěřena do střídavé výchovy rodičů tak, že u každého z nich bude po dobu vždy 14 dnů. Podrobným způsobem rekapituluje skutkový stav a dospívá k závěru, že okresní soud ač zjistil u obou rodičů shodné výchovné předpoklady, dospěl k nesprávnému právnímu závěru o tom, že by nezletilá měla být pouze ve výchově matky. Zdůrazňuje, že do současné doby oba rodiče pečovali o nezletilou na základě dohody téměř po dobu 2 roků tak, že u něj byla vždy po dobu 9 dnů a u matky po dobu 14 dnů, přičemž tato situace všem vyhovovala. Ze zpráv obou mateřských škol, jak v České Lípě, tak v Olomouci dovozuje, že se na obou místech řádným způsobem adaptovala a daná situace jí nedělá žádné problémy. To vyplývá i ze zpráv dětské psycholožky Dr. Obejdové a psychologa Mgr. Kolaříka, jakož šetření kolizního opatrovníka. Rovněž měl okresní soud zvážit přání dcery zůstat nadále v péči obou rodičů. Nezletilá se přitom nevyjadřovala k rozsahu, v jakém by u rodičů měla pobývat, zatímco okresní soud nesprávně dovodil, že by si přála současnou situaci, tedy menší počet dní u otce a větší počet dní u matky, což z ničeho nevyplývá. Zdůrazňuje, že o dceru pečoval od jejího útlého věku, od 2 let věku s ní byl na rodičovské dovolené. Dcera má blízký vztah k jeho rodičům, v České Lípě má řadu kamarádů, chodí stále do stejné školky a je zajištěna i její lékařská péče. V souladu s jejími zdravotními potřebami potom pro ni volil i kurz plavání a atletiky, pravidelně dochází na rehabilitační kliniku v Liberci v souvislosti s ortopedickým problémem. Nejsou proto dány podmínky pro výlučnou výchovu, ale oba rodiče mají předpoklady pro zajištění výchovy střídavé. Nesprávným vidí rovněž výrok o výživném, neboť za situace, kdy nezletilá má být 14 dní u něj a zbytek měsíce v péči matky, měla být určena vyživovací povinnost pro každého z rodičů, popř. jim žádná vyživovací povinnost neměla být určována vůbec. Není rovněž spokojen s výrokem o úpravě styku, neboť řízení o něm bylo zahájeno až těsně před vydáním rozhodnutí, takže nebyly v tomto směru provedeny žádné důkazy ani dána možnost účastníků se k tomu vyjádřit. Nezletilá by neměla být předávána na vlakovém nádraží, ale v místě bydliště rodičů. Protože oba mají řidičský průkaz, tato povinnost by se měla vztahovat na každého z nich, nikoliv pouze na otce.

Kolizní opatrovník navrhl ve svém písemném vyjádření svěření nezletilé do střídavé výchovy obou rodičů. Vzhledem k velké vzdálenosti jejich bydlišť navrhuje delší frekvenci střídání, než je týdenní, aby nedocházelo k tak častým převozům dítěte. Současně bere v úvahu, že jde o dočasné řešení situace do doby, než nezletilá nastoupí na povinnou školní docházku. Na základě šetření u otce dospěl k závěru, že zde má nezletilá vytvořeny dobré materiální podmínky v novém bytě ..., v České Lípě, kde budou bydlet společně i se současnou manželkou otce paní ... a její nezl. dcerou ... Obě děti jsou na sebe zvyklé, společně dochází do mateřské školy a pozitivní vztah má nezl. ... i k otcově manželce. Nezletilá je spokojena jak v tomto rodinném prostředí, tak mateřské školce Nerudova, od které si kolizní opatrovník vyžádal zprávu. Podle ní nezletilá zvládá jak pobyt v mateřské školce v České Lípě, tak mateřské školce v Olomouci bez problémů, nemá žádné potíže s adaptací na nové prostředí, aktivně se zapojuje do činnosti a začleňuje mezi své kamarády. Je veselá, aktivní a temperamentní, zapojuje se do všech činností pořádaných mateřskou školou.

Krajský soud přezkoumal napadený rozsudek a jemu předcházející řízení, které doplnil jednak výše uvedenou zprávou kolizního opatrovníka, dále pak zprávami o současných výdělcích rodičů, zprávou mateřské školy ze Žižkova nám. 3, Olomouc, z Moskevské 679, Česká Lípa, potvrzením o rehabilitaci od Obchodní společnosti SAREMA Liberec, s.r.o., potvrzením atletického klubu Atletic Česká Lípa, potvrzením o kurzu plavání nezletilé, jakož potvrzením liberecké jazykové školky o zaplacení školného 13.4. a 6.9.2011 a dospěl k závěru, že jsou dány zákonné důvody pro střídavou výchovu.

Na základě provedených důkazů okresní soud dospěl ke správnému závěru, že rodiče nezletilé (kteří neuzavřeli manželství), spolu žili ve společné domácnosti v Liberci až do 1.3.2011, kdy se matka odstěhovala do Olomouce a otec zůstal do září 2011 ještě v Liberci. O výchově a výživě nezletilé ... se nedohodli.

Podle § 50 odst. 1 zák. o rod., nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu. Podle § 50 odst. 2 zák. o rod. ustanovení § 26 - § 28 tu platí obdobně.

Podle § 26 odst. 2 zák. o rod., jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popř. střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby. Podle § 26 odst. 4 zák. o rod. při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče, včetně bytových poměrů. Podle § 26 odst. 5 zák. o rodině soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Výše uvedená zákonná hlediska okresní soud zkoumal a dospěl ke správnému závěru, že oba rodiče v minulosti řádným způsobem zajišťovali výchovu nezletilé po stránce citové, rozumové a mravní, bylo o ni vždy vzorně postaráno i z materiálního hlediska. Od jejího narození se o ni starali na rodičovské dovolené zčásti matka, částečně i otec, v době společného soužití v Liberci pak její potřeby zajišťovali stejným způsobem. Rovněž po ukončení společného soužití došlo mezi rodiči k dohodě o tom, že část doby bude nezletilá v prostředí otce, část v prostředí matky, přičemž jak z šetření kolizního opatrovníka, tak lékařských zpráv a zpráv mateřských školek vyplývá, že je na obou místech o nezletilou rovněž vzorně postaráno. To se týká jak podmínek pro bydlení dítěte u matky i otce, přičemž oba mu zajišťují i bezprostřední kontakt s prarodiči a dalšími příbuznými, jakož i zapojení do sportovní a zájmové činnosti, která odpovídá rovněž jejímu zdravotnímu stavu. Z provedených důkazů je nepochybné, že nezletilá má silný citový vztah ke každému z rodičů a přeje si i nadále s nimi zůstávat co nejdelší dobu. Má kladný vztah i k dosavadní partnerce otce ..., s níž otec uzavřel manželství, a její dceři ..., s níž společně navštěvují mateřskou školu. Vyhovující pro celou rodinu pak je i nový byt otce na adrese ..., Česká Lípa, kam se chystají podle šetření kolizního opatrovníka přestěhovat. U každého z rodičů má nezletilá svého praktického lékaře, její péče je zajištěna i prostřednictvím lékařů odborných, zejména k řešení jejích ortopedických problémů. Oba rodiče zajišťují rovněž její zájmové a sportovní aktivity.

Za situace, kdy výchovné předpoklady obou rodičů jsou zásadně stejné a o výchovu mají zájem, je pak na posouzení, zda je v zájmu dítěte svěřit ho do jejich střídavé výchovy, v níž budou lépe zajištěny jeho potřeby. V daném případě nelze přehlédnou, že nejenom nezletilá k rodičům, ale rovněž oni k ní, mají hluboký citový vztah, takže je v jejím zájmu, aby byl co nejvíce udržován i za situace, kdy se rozešli. Rovněž jsou ochotni a schopni vzorným způsobem dceru zajistit po stránce materiální a jejího dalšího rozumového a mravního vývoje. Přes vzájemné osobní neshody pak byli vždy schopni i v minulosti dohodnout se na zásadních skutečnostech, týkajících se dítěte tak, aby jejich rozchodem nebylo zasaženo. Jsou tedy naplněny základní zákonné předpoklady pro to, aby v zájmu nezletilé došlo k rozhodnutí o střídavé výchově. Tomu na překážku není ani vzdálenost bydlišť obou rodičů, neboť z šetření prováděného jak okresním, tak krajským soudem vyplývá, že nezletilá je povahově flexibilní, ochotně se přizpůsobuje změněným poměrům jak v rodinném prostředí, tak ve školce, jakož v rámci zájmových a sportovních aktivit, neboť bez problémů navazuje dobré vztahy s ostatními dětmi. Má vysoké sebevědomí a neprojevují se u ní žádné znaky úzkostného vývoje, emočně a sociálně je zcela v pořádku. Protože již po dobu kolem 2 let se obdobná střídavá výchova (i když v poměru většinou 9:14 dnům) realizuje bez jakýchkoliv problémů, není proti zájmu nezletilé ani skutečnost, že její intervaly (tedy odloučení od druhého z rodičů) budou vždy po 14 dnech. Daným intervalům může být přizpůsobena i zájmová činnost nezletilé, zvláště za situace, kdy některé aktivity vyvíjí shodně jak u matky, tak u otce (např. plavání). Rovněž není na překážku, že v roce 2014 nastoupí do základní školní docházky, neboť soud musí rozhodovat podle současného stavu (§ 154 odst. 1 o.s.ř.).

Krajský soud proto napadený rozsudek změnil tak, že rozhodl o střídavé výchově rodičů tak, že bude realizována vždy po 14 dnech od pátku 17.00 hod. do pátku po uplynutí 14 dnů do 17.00 hod. Počáteční interval této výchovy začne u matky (§ 220 odst. 1 písm. b/ o.s.ř.).

V souvislosti s rozhodnutím o výchově je třeba rozhodnout i o výživném v závislosti na odůvodněných potřebách nezletilé, možnostech, majetkových poměrech a schopnostech rodičů (§ 85 odst. 1,§ 86 odst. 1, § 96 odst. 1 zák. o rodině). Je třeba vzít v úvahu, že potřeby nezletilé jsou dosud spojené s tím, že jde o dítě předškolního věku, i když jsou nepochybně zvyšovány náklady na její zájmovou a sportovní činnost v různých kroužcích (plavání, atletika, rytmika, angličtina). Rodiče nemají další vyživovací povinnost a jejich současné příjmy jsou obdobné, neboť jako soudce každý z nich vydělává kolem 43.000,- Kč měsíčně. Výživné by tak mělo činit pro každého z nich 4.400,- Kč měsíčně, a protože se střídavá výchova realizuje vždy po 14 dnech, bylo výživné každému z nich stanoveno jednou polovinou, tedy částkami 2.200,- Kč měsíčně.

Pokud jde o nedoplatek výživného, již u okresního soudu se rodiče shodli na tom, že do konce března 2012 má otec výživné uhrazeno, přičemž v následujících měsících byla nezletilá u otce zpravidla 9 dnů a u matky 14 dnů, takže za dané období by měl otec matce nahradit 20 % výživného (poměr 60 % : 40 %). Z období od dubna 2012 do konce ledna 2013 pak nelze započítávat pro účely nedoplatku prosinec 2012, v němž nezletilá byla u každého z rodičů asi polovinu měsíce, takže zbývá 7 měsíců. Za toto období jde o 31.500,- Kč (4.500,- Kč x 7). Z toho 20 % činí 6.300,- Kč. Již u okresního soudu se rodiče shodli na tom, že do 12.10.2012 otec zaplatil 3.000,- Kč a dále pak 18.10.2012 částku 2.500,- Kč, 8.11.2012 a 15.2.2013 vždy 2.000,- Kč, tedy celkem dalších 6.500,- Kč, takže žádný nedoplatek na výživném nemá.

V souvislosti se změnou rozsudku bylo znovu rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. Vzhledem k tomu, že se tohoto nároku oba rodiče vzdali, jejich náhrada nebyla žádnému z nich přiznána (§ 224 odst. 1, 2, § 146 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustné odvolání ani dovolání.

V Liberci dne 13. února 2013

Za správnost vyhotovení:
Olga Plíhalová

JUDr. Vladimír Velenský v. r.
předseda senátu


35Co 681/2012-216

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Velenským ve věci péče o nezl. ..., zast. kolizním opatrovníkem Městským úřadem - OSPO v České Lípě, dceru ..., bytem ..., Olomouc 9, zast. Mgr. Petrou Krnošovou, advokátkou, AK Arbesova 409, Česká Lípa, a ..., bytem , Česká Lípa, pro úpravu poměrů, o odvolání obou rodičů proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě, č.j. 0 Nc 482/2012-147 ze dne 12.10.2012, takto:

Výrok III. rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č.j. 35 Co 681/2012-213 ze dne 13.2.2013 se opravuje tak, že zní:

"K předání nezletilé dojde vždy před bytem rodiče, u něhož končí interval péče o nezletilou."

Odůvodnění:

V napadeném výroku došlo ke zřejmé nesprávnosti, pokud předání bylo vázáno na počátek intervalu péče. Je totiž třeba, aby si dítě přebíral v pátek v 17.00 hod. vždy ten z rodičů, který si ho převeze do svého bydliště. To lze jedině před bytem rodiče, u něhož interval péče končí (§ 211, § 164 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání ani dovolání.

V Liberci dne 28. února 2013

Za správnost vyhotovení:
Olga Plíhalová

JUDr. Vladimír Velenský v. r.
předseda senátu


25.06.2014
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ