HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Střídavá péče při větší vzdálenosti

Stridavka.cz


14 P 58/2011

Česká republika
Rozsudek
Jménem republiky

Okresní soud v Sokolově rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Matějkovou ve věci péče o nezletilou xxxxx, narozenou xxxxx, zastoupenou Městským úřadem v Sokolově jako opatrovníkem, matka: xxxxx, narozená xxxxx, bytem xxxxx, zastoupena Mgr. Martinem Francem, advokátem se sídlem Škroupova 10, Plzeň, otec: xxxxx, narozen xxxxx, bytem xxxxx, zastoupen Mgr. Kateřinou Holečkovou, advokátkou se sídlem U Divadla 341, Sokolov, o změnu výchovy a výživy,

t a k t o :

I. Nezletilá xxxxx, narozena xxxxx se svěřuje do střídavé výchovy obou rodičů.

II. Střídavá výchova bude probíhat následujícím způsobem:

1) Nezletilá se svěřuje do výchovy a výživy matky vždy od 31.8. od 18:00 hodin každého roku do 30.1. do 17:00 hodin následujícího roku, kdy 31.8. v 18:00 hodin každého roku otec nezletilou předá matce v místě bydliště matky a 30.1. v 17:00 hodin každého roku matka nezletilou předá otci v místě bydliště otce. 

2) Nezletilá se svěřuje do výchovy a výživy otce vždy od 30.1. od 17:00 hodin každého roku do 30.6. do 17:00 hodin každého roku.

III. V době, kdy nezletilá bude v péči matky, tedy dle II. bod 1), se otec s nezletilou bude stýkat vždy v sudé týdny kalendářního měsíce, a to od pátku od 17:00 hodin do neděle do neděle do 17:00 hodin, kdy nezletilou si vyzvedne v pátek v místě bydliště matky a v neděli předá v místě bydliště matky. Tento styk bude probíhat vyjma sudého týdne, pokud na něj připadne Štědrý den a dále vyjma letních prázdnin, podzimních prázdnin a styk rovněž neproběhne v době, kdy by měl připadnout na 30.1., 31.8. v roce.

IV. V době, kdy nezletilá bude v péči otce, tedy dle II. bod 2), se matka s nezletilou bude stýkat vždy v sudé týdny kalendářního měsíce, a to od pátku od 17:00 hodin do neděle do 17:00 hodin, kdy nezletilou si vyzvedne v pátek v místě bydliště otce a v neděli předá v místě bydliště otce. Tento styk bude probíhat vyjma letních prázdnin, velikonočních svátků, jarních prázdnin a styk rovněž neproběhne v době, kdy by měl připadnout na 30.6. v roce.

V. V době letních prázdnin bude nezletilá v péči matky v měsíci červnu resp. 30.6. a v měsíci červenci nepřetržitě, a to od 30.6. od 17:00 hodin do 31.7. do 18:00 hodin, kdy otec nezletilou matce předá 30.6. v 17:00 hodin v místě bydliště matky a dne 31.7. v 18:00 hodin, matka otci předá nezletilou v místě bydliště otce.

VI. V době letních prázdnin bude nezletilá v péči otce v měsíci červenci resp. 31.7. a v měsíci srpnu nepřetržitě, a to od 31.7. od 18:00 hodin do 31.8. do 18:00 hodin, kdy matka nezletilou otci předá dne 31.7. v 18:00 hodin v místě bydliště otce a dne 31.8. v 18:00 hodin otec nezletilou předá matce v místě bydliště matky.

VII. Nezletilá bude v péči matky v době vánočních svátků vždy od 23.12. do 25.12. do 17:00 hodin v sudém roce, a v péči otce vždy od 25.12. od 17:00 hodin v sudém roce do 1.1. následujícího roku do 17:00 hodin. Matka nezletilou otci předá v místě bydliště matky dne 25.12. v 17:00 hodin a otec nezletilou předá matce dne 1.1. v 17:00 hodin v místě bydliště matky. Nezletilá bude v péči otce v době vánočních svátků vždy od 23.12. od 17:00 hodin do 25.12. do 17:00 hodin v lichém roce, matka nezletilou otci předá v místě bydliště matky dne 23.12. v 17:00 hodin a otec nezletilou předá matce v místě bydliště otce dne 25.12. v 17:00 hodin.

VIII. V době velikonočních svátků bude nezletilá v péči matky vždy v lichém roce a v péči otce vždy v sudém roce, a to od středy od 17:00 hodin do velikonočního pondělí do 17:00 hodin. Matka si nezletilou vyzvedne v místě bydliště otce ve středu v 17:00 hodin a předá nezletilou otci o velikonočním pondělí v místě bydliště otce v 17:00 hodin.

IX. V době jarních prázdnin bude nezletilá v péči matky vždy v sudém roce, a to od pátku předcházejícímu jarním prázdninám od 17:00 hodin do pátku následujícího do 17:00 hodin. Matka si nezletilou vyzvedne v místě bydliště otce v pátek předcházející jarním prázdninám v 17:00 hodin a nezletilou předá otci následující pátek v 17:00 hodin v místě bydliště otce. Pokud následující pátek připadne na sudý týden, ve kterém má mít matka styk s nezletilou, tak tento styk neproběhne.

X. V době podzimních prázdnin bude nezletilá v péči otce vždy v sudém roce, a to ode dne předcházejícímu podzimním prázdninám od 17:00 hodin do posledního dne podzimních prázdnin do 17:00 hodin. Otec si nezletilou vyzvedne v místě bydlišti matky v den předcházející podzimním prázdninám v 17:00 hodin a nezletilou předá matce poslední den podzimních prázdnin v 17:00 hodin v místě bydliště matky.

XI. S účinností od právní moci tohoto rozsudku je otec povinen přispívat na výživu nezletilé částkou 3.000,-Kč měsíčně, která je splatná vždy do každého 20. dne, v měsíci předem, k rukám matky, a to v době od 1.9. každého roku do 30.1. následujícího roku.

XII. S účinností od právní moci tohoto rozsudku je matka povinna přispívat na výživu nezletilé částkou 1.000,-Kč měsíčně, která je splatná vždy do každého 20. dne, v měsíci předem, k rukám otce, a to v době od 1.2. každého roku do 30.6. každého roku.

XIII. V průběhu letních prázdnin se rodičům výživné na nezletilou neurčuje.

XIV. Tím se mění rozsudek Okresního soudu v Sokolově 27.6.2011 sp. zn. 14 P 58/2011.

XV. Otec je povinen zaplatit Českému státu do pokladny Okresního soudu v Sokolově náklady znaleckého posudku v částce 2.125,-Kč a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

XVI. Matka je povinna zaplatit Českému státu do pokladny Okresního soudu v Sokolově náklady znaleckého posudku v částce 2.125,-Kč a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

XVII. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Řízení o změnu výchovy a výživy nezletilé bylo zahájeno na návrh otce, který požádal, aby nezletilá byla svěřena do jeho péče a matce určeno výživné. V odůvodnění návrhu otec uvedl, že se změnily poměry, neboť matka se přestěhovala do Plzně, otce o této skutečnosti předem neinformovala, rozhodnutí matky přestěhovat se do Plzně sdělila otci zcela náhle a neočekávaně, aniž by o této věci s otcem a nezletilou jakkoliv jednala. Nezletilá byla svěřena do střídavé výchovy obou rodičů, kdy rodiče bez problémů praktikovali střídavou péči. Otec se stěhováním nezletilé do Plzně nesouhlasí. Matka následně podala návrh taktéž na změnu výchovy a výživy nezletilé, kde požádala, aby nezletilá byla svěřena do její výchovy a otci určeno výživné. Uvedla, že se s nezletilou přestěhovala do Plzně, kdy důvodem stěhování byla skutečnost, že v Plzni má zázemí své rodiny a lepší uplatnění na trhu práce a došlo tedy ke změně poměrů na její straně a je třeba změnit úpravu poměrů nezletilé. Střídavá péče je zatím realizována, avšak po nástupu nezletilé do školy se stane střídavá péče pro nezletilou naprosto nevhodnou. Žádá, aby dcera byla svěřena do její péče, nechce nijak zpochybňovat péči a možnosti otce, respektuje právo otce se s dcerou stýkat, předpokládá široký styk mezi otcem a dcerou.

Usnesením Okresního soudu v Sokolově ze dne 12.9.2013 č.j. 14 P 58/2011 – 143 bylo vydáno předběžné opatření, na základě kterého byla předběžně upravena střídavá péče nezletilé v intervalech po 14 dnech. K odvolání otce Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 16.10.2013 č.j. 11 Co 485/2013 – 176 změnil usnesení soudu I. stupně tak, že upravil předběžně střídavou péči nezletilé v intervalech po týdnu.

Při jednání dne 8.1.2014 rodiče shodně sdělili, že naposledy bylo o výchově nezletilé rozhodováno v červnu 2011, kdy soud rozhodl o střídavé výchově. V srpnu 2013 se situace změnila, matka se odstěhovala do Plzně, aniž tuto skutečnost s otcem projednala, otec podal předběžné opatření a Krajský soud v Plzni rozhodl, že se rodiče budou v péči o nezletilou střídat po kalendářním týdnu. Tato forma péče probíhá, rodiče se v péči střídají. Oba rodiče setrvali na svých stanoviscích s tím, že chtějí nezletilou do své péče a druhému rodiči by umožnili rozšířený kontakt s nezletilou. Otec sdělil, že má další vyživovací povinnost na xxxxx, ročník 2011, kterou vychovává se svojí manželkou. Ta je na rodičovské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek. Příjem otce se pohybuje okolo částky 25.000,-Kč měsíčně. Otec si nedovede představit, že by se měl spokojit pouze s běžným stykem u nezletilé, chce jí vychovávat do budoucna jako dosud. Nezletilá ve školce nemá žádné problémy, má tam kamarády, je tam spokojená. Vztahy nezletilé k současné rodině otce jsou na velmi dobré úrovni. Nezletilá velmi dobře vychází i se současnou manželkou otce. Pokud je nezletilá u něj, věnuje se jí, chodí do bazénu, na brusle, na kolo, záleží na počasí. Domnívá se, že po psychické stránce je na předávání nezletilá připravena odpovídajícím způsobem, je na ní vidět, se na otce těší. Domnívá se, že pokud by nezletilá byla svěřena do jeho péče a k matce by jezdila na styk, reagovala by asi stejně, jako kdyby byla svěřena do péče matky a k němu jezdila na styk. Pokud je nezletilá u něj, tak do školky jí ráno odvádí buď dcera manželky, když jde do školy, případně manželka otce, která je na rodičovské dovolené a pokud je manželka u svých rodičů, je otec domluven se svým zaměstnavatelem, který mu umožňuje pozdní příchod a nezletilou odvádí do školky otec. Vyzvedávání ze školky provádí výhradně otec. Matka sdělila, že má vyživovací povinnost pouze k xxxxx, do zaměstnání nastoupila počátkem ledna 2014, příjem by se měl pohybovat okolo 9-10.000,-Kč čistého. Pobírá přídavek na dítě. Její přítel je OSVČ a jeho příjem je okolo 25.000,-Kč. Nezletilá v Plzni dochází do základní školy do nultého ročníku. K přestěhování do Plzně sdělila, že v květnu 2013 zemřel její mladší bratr, dalším problémem bylo to, že její přítel uvažoval o změně zaměstnání, matka také zavinila dopravní nehodu, nevěděla, zda přijde o řidičský průkaz a zda bude moci vykonávat svoji práci, kde pro výkon povolání potřebovala auto. S partnerem začali celou věc řešit a usoudili, že je lepší pracovní uplatnění a bytové podmínky v Plzni. To byl hlavní důvod jejich odstěhování. Matka byla ve špatném psychickém stavu, potřebovala podporu nejen od přítele, ale i od širší rodiny. Připustila, že přestěhování s otcem nezletilé dopředu neřešila. Myslí si, že nezletilá má s otcem dobrý vztah, ale pokud by byla svěřena do jeho péče, tak by citově strádala, protože s matkou má velmi úzké citové vztahy. Nezletilá má pěkný vztah k jejímu příteli k příbuzným v širší rodině. V době přestěhování se do Plzně zatím matka neměla v Plzni zajištění zaměstnání, to si začala zajišťovat až po přestěhování a do práce nastoupila až 2.1.2014. V době, kdy nebyla zaměstnaná, tak byla v evidenci úřadu práce, pobírala podporu, postupně ve výši 9.000,-Kč, 7.000,-Kč a 5.000,-Kč. Pokud bude matka v práci, tak by nezletilou do školy vodila ona, ze školy by nezletilou vyzvedával přítel matky a pokud by nemohl ani on, mohou vypomáhat rodiče a babička. V průběhu tohoto jednání rodiče a jejich zástupci požádali o odročení jednání za účelem možného mimosoudního vyřešení věci. Mezi rodiči nedošlo k dohodě a soud přistoupil k vypracování znaleckého posudku.

Při jednání dne 11.9.2014 zástupkyně opatrovníka uvedla, že byl proveden pohovor s nezletilou, kdy byla u otce a v době, kdy byla u matky, provedl šetření a pohovor příslušný městský úřad. Nezletilá sdělila i před otcem, že chce chodit do školy v Plzni, to sdělila i při pohovoru před Městským úřadem Plzeň. Opatrovník se domnívá, že je vhodné v tomto směru se přiklonit k názoru nezletilé a i k závěrům znaleckého posudku, kdy v případě, že rodiče bydlí dál od sebe, není možné praktikovat střídavou péči, ale opatrovník by se přikláněl k rozšířenému kontaktu otce s nezletilou.

Otec při jednání dne 11.9.2014 sdělil, že žádá o střídavou péči, domnívá se, že by střídavá péče mohla být praktikována nadále, a to tak, že by se interval střídání stanovil na dobu půl roku. Nezletilá by mohla půl roku chodit do školy v Plzni a půl roku do školy v Sokolově. Již jednal s ředitelem xxxxx. ZŠ Sokolov, který mu sdělil, že by neměl být větší problém s tím, kdyby nezletilá navštěvovala uvedenou školu půl roku. Matka prostřednictvím svého zástupce k vyjádření otce sdělila, že současné stanovisko otce ke střídavé péči je zcela odlišné od stanoviska, které zastával cca před půl rokem, kdy oba rodiče před vypracováním znaleckého posudku sdělovali, že budou akceptovat závěry znaleckého posudku a nyní, když otec „prohrál“, začíná mít stanovisko odlišné s tím, že se domnívá, že střídavá péče u nezletilé po půl roce by mohla probíhat, avšak v tomto směru není empatický vůči přání nezletilé, stejně tak vůči vývoji nezletilé, která po půl roce by musela zcela změnit školní prostředí, školní kolektiv, zájmové kroužky apod.. Domnívá se, že otec nejedná v tomto směru v zájmu nezletilé. K tomu otec sdělil, prostřednictvím své zástupkyně, že otec trvá na střídavá péči právě z toho důvodu, že se domnívá, že je pro nezletilou vhodné, aby byla zachována péče obou rodičů, přičemž nejde o to, kdo zde vyhrál či prohrál, ale otci jde o to, aby nezletilá měla zachovanou přiměřeně stejnou péči obou rodičů. Dodal, že model střídání dítěte u rodiče v intervalech půl roku, a to i s návštěvou povinné školní docházky, je již běžně upravován.

Při jednání dne 4.10.2014 rodiče setrvali na svých stanoviscích, otec trvá na střídavé péči v intervalech po půl roce, matka trvá na svěření nezletilé do její péče, domnívá se, že střídání nezletilé po půl roce je vzhledem k věku nezletilé nevhodné a základní škola v Plzni, kterou nezletilá nyní navštěvuje, nedoporučuje střídavou formu plnění povinné školní docházky v půlroční periodě.

Soud ve věci provedl výslech znalce, který uvedl, že znalecké posudky vypracovává mnoho let a vždy jde při znaleckém vyšetření o neformální průběh vyšetření zúčastněných osob, kdy znalec nedává striktní instrukce o tom, jak mají zúčastněné osoby spolupracovat. Při vyšetření nezletilé v rodinném prostředí otce a následně v rodinném prostředí matky bylo zjištěno, že nezletilá má k oběma rodičům velmi silný citový vztah, dobře s nimi spolupracuje, komunikuje, stejně tak oba rodiče s nezletilou, avšak bylo patrné, že ze strany rodinného prostředí matky bylo silnější citové pouto a citové projevy z obou stran, tedy jak ze strany matky, tak ze strany jejího partnera. V rodinném prostředí otce byla situace malinko odlišná, kdy manželka otce se zcela nezapojovala do činností, byla tam menší verbální komunikace. Dále bylo zjištěno, že oba rodiče jsou vyspělí, zodpovědní, mají velmi dobrý vztah k nezletilé, dokážou si vyjít vstříc, střídavá výchova se dobře zaběhla a je ku prospěchu nezletilé. Ta střídavou výchovu zvládá bez známek stresu případně jiných psychických problémů. Na základě znaleckého vyšetření je zřejmé, že střídavá výchova by mohla zcela jednoznačně být praktikována i nadále, avšak největší problém, pokud jde o nezletilou, je nástup do prvního ročníku základní školy, kdy by nezletilá měla střídat dva školní kolektivy a také různé učební osnovy, kdy tato situace by již byla určitým rizikem pro ohrožení dalšího vývoje nezletilé. Znalec připustil, že by bylo možné, aby nezletilá navštěvovala dvě školy a rodiče by zajišťovali ještě další doučování, ale je to možné jen po technické stránce, kdy pokud jde o dítě, tak tento systém by zcela jednoznačně zatěžoval psychický vývoj dítěte. Docházka dětí do dvou různých škol je a priori pro dítě velmi velká zátěž, a to co do výuky, tak i sžití s kolektivem dětí, vyučujících a podobně. Začít takto povinnou školní docházku je pro dítě velké riziko. Dítě bude psychicky zatížené a projeví se to na dalším jeho psychosociálním vývoji. Fungování střídavé péče není rizikem pro další vývoj nezletilé, nezletilá je schopna se přizpůsobovat, adaptovat, avšak střídání zejména dvou různých škol je zátěží pro dítě, ať už jde o kolektiv či učební osnovy. Pokud by měla být nastavena střídavá péče po půl roce se střídáním škol, tak by to bylo samozřejmě komplikovanější i pro rodiče, kteří by měli zajišťovat například doučování, případně individuální výuku, avšak zejména je to zcela jednoznačně zátěží pro dítě, kdy nezletilá ještě po běžném vyučovacím dni měla docházet ještě na další doučování. Nicméně po technické stránce lze takto střídavou péči praktikovat, navíc v konkrétním případě u nezletilé xxxxx lze zejména z osobnosti manželky otce vypozorovat, že ta by byla jednoznačně schopna určitým způsobem zajistit doplňování učiva, pokud by to bylo nutné vzhledem k různým školním osnovám. Nemůže předem vyloučit, že by tato forma výchovy nefungovala, avšak jednoznačně je zřejmé, že představuje určité riziko, které nemusí být do budoucna napravitelné. Znalec se domnívá, že druhý rodič má možnost v rámci styku s dítětem se podílet na jeho výchově, když dítě vychováváme svým příkladem, chováním, jednáním, vystupováním, druhý rodič v rámci styku se podílí na výchově dítěte např. tak, že ho vede na určitý režim, vede ho k dodržování pořádku, hygieny, má možnost s ním například dělat přípravu na vyučování, zajímat se o dění ve škole a podobně. Rodič svým výchovným působením na dítě působí nepřetržitě, byť jde například o působení po kratší dobu. Pokud jde o sourozenecké vazby nezletilé a její nevlastní sestry xxxxx, tak tyto vazby mezi dětmi jsou velmi pěkné, silné a pokud by nezletilá byla např. svěřena do péče matky a s otcem byla v pravidelném kontaktu, tak nelze vyhodnotit, že by se tyto sourozenecké vazby narušily, naopak nezletilá se bude na xxxxx více těšit, mohou si psát, posílat obrázky a pokud nebudou po stálou dobu spolu, tak se jejich vazby nenaruší, naopak budou těsnější. Pokud jde o stejnou péči rodičů o dítě, tak je zřejmé, že rozchodem rodičů, se tato situace změní a v tomto konkrétním případě je zřejmé, že pokud bude nezletilá u jednoho rodiče a s druhým se bude pravidelně stýkat, tak je to pro další vývoj nezletilé postačující a velmi důležité. Znalec připustil, že pro dorůstající holčičku je pro další její vývoj velmi důležitá vazba s matkou, ale i s otcem potřebuje nezletilá oboustranný kontakt a je důležitá pro dítě i silná citová vazba s otcem, avšak v určitých situacích, zejména pokud jde o dívku, je vztah s matkou přednostnější. Nezletilá dobře prospívá, má k oběma rodičům dobré vztahy a rodiče mají velmi dobré vztahy a vazby k nezletilé a lze vyhodnotit, že tato situace je důsledkem dosavadní střídavé péče, je to zejména důsledkem zodpovědného chování a přístupu obou rodičů, kteří jsou vstřícní, dostatečně zodpovědní, ale na druhou stranu se nedá říci, že pokud by nebyla nastavena střídavá péče, tak by tomu tak nebylo. Připustil, že přestěhováním matky vznikla situace, která ohrozila možnost fungování další střídavé péče, avšak nelze to ohodnotit tak, že by matka tímto zneužila rodičovskou odpovědnost a ohrozila další vývoj nezletilé.

Soud ve věci nechal vypracovat znalecký posudek, kdy ze znaleckého posudku vyplynulo, že oba rodiče mají dobré osobnostní předpoklady pro výchovu nezletilé, vztah nezletilé k oběma rodičům je velmi dobrý. Střídavá péče doposud uspokojivě funguje, a to i přes větší vzdálenost mezi rodiči a oba rodiče jsou natolik vyspělí, tolerantní a schopni projevit dostatek dobré vůle, aby zvládli i nadále složitost střídavé péče. Znalec nezjistil žádné známky svědčící pro podezření na negativní ovlivňování nezletilé ze strany jednoho z rodičů proti druhému. Střídavou péči zvládá nezletilá bez významnějších problémů a bez známek svědčících pro podezření na zneužívání střídavé péče ve svůj prospěch. Oba partneři rodičů nejeví žádné známky psychosociální abnormity ani duševní poruchy či nemoci. Vzájemný vztah nezletilé s manželkou otce je kladný, spíše kamarádský, vzájemný vztah nezletilé s partnerem matky je dobrý, kladný, přiměřeně emočně podložený. Pokračování střídavé péče v stávající situaci rodičů, spojené se střídání škole, se jeví jako nevhodné až rizikové pro další rozumový i psychosociální vývoj nezletilé. Znalec se domnívá, že nezletilá jako dorůstající dívka bude pro svůj osobnostní vývoj potřebovat těsný a oboustranně silný, kladný emoční vztah s matkou.

Z psychologického nálezu PhDr. Jiřího Bauera, Klinická psychologie Sokolov ze dne 9.6.2013 vyplynulo, že z psychologického hlediska celkový psychický vývoj nezletilé odpovídá populační normě, je dobře rozumově disponovaná, vztah k oběma rodičům má citově hluboký, touží být s oběma rodiči stejně. Časté změny domácího prostředí jí způsobují emocionální rozlady, vhodná se pro ni jeví střídavá péče v delších časových intervalech.

Ze zprávy zaměstnavatele otce bylo zjištěno, že jeho průměrný měsíční výdělek za období 3/2013 až 8/2013 činil 26.953,-Kč čistého. Za období 9/2013 až 7/2014 měl otec průměrný měsíční výdělek ve výši 29.707,-Kč čistého.

Ze zprávy zaměstnavatele matky bylo zjištěno, že matka byla u xxxxx zaměstnaná od 2.1.2013 do 19.8.2013, její průměrný měsíční výdělek činil 11.080,-Kč. Matka byla zaměstnaná do 19.8.2013, pracovní poměr byl ukončen dohodou dle § 49 Zákoníku práce. Pracovní morálka matky byla dobrá, do zaměstnání chodila řádně a své úkoly si plnila vždy svědomitě.

Z rozhodnutí Úřadu práce Plzeň vyplynulo, že matka byla v evidenci uchazečů o zaměstnání od 23.8.2013 a pobírala podporu v nezaměstnanosti.

Ze zprávy zaměstnavatele matky bylo zjištěno, že její průměrný měsíční výdělek za období 1/2014 až 7/2014 činil 12.078,-Kč čistého.

Ze zprávy xxxxx vyplynulo, že partner matky pro něj pracuje jako živnostník, který svou vykonanou práci fakturuje částkou 120,-Kč za odpracovanou hodinu.

Ze zprávy Finančního úřadu Cheb vyplynulo, že partneru matky byl vyměřen dílčí základ daně z příjmů z podnikání za zdaňovací období 2013 ve výši 199.760,-Kč.

Ze zprávy Úřadu práce v Sokolově bylo zjištěno, že manželka otce v období 4/2013 až 9/2013 pobírala rodičovský příspěvek.

Ze zprávy mateřské školy Sokolov vyplynulo, že nezletilá xxxxx od září 2013 navštěvovala předškolní třídu mateřské školy. Má ve třídě své kamarády, na které se vždy těší při jejím příchodu do školy po týdenní pauze. Děti jí mají rády. To, že se xxxxx přestěhovala s matkou do Plzně, a že do školy přijde vždy po týdnu, se na jejím chování vůbec neprojevilo, situaci neřeší ani s paní učitelkou ani s dětmi, vždy vpluje do kolektivu, jako by se nic nedělo.

Ze zprávy Úřadu městského obvodu Plzeň xxxxx vyplynulo, že matka žije s nezletilou a přítelem v bytě o velikosti 3+1, který je zařízen, udržován v pořádku, nezletilá má svůj dětský pokoj. Matka v době sociálního šetření byla nezaměstnaná, v evidenci úřadu práce, pobírala podporu a přídavek na dítě. Při sociálním šetření matka potvrdila, že probíhá střídavá péče rodičů v intervalech po týdnu. Byl proveden pohovor s nezletilou, která sdělila, že má ráda oba rodiče, má ráda i tetu xxxxx a strejdu xxxxx. Sdělila, že v Sokolově bydlí její sestřičky xxxxx a xxxxx. Hovořila o svých dětských pokojích, které má u otce a u matky. Sdělila, že v Sokolově chodí do školky, kde má kamarádky, pak začala mluvit o tom, že v Plzni začala chodit do školy, kde si již také našla kamarádku. Chodí ráda do školky i do školy. Vyhovuje jí to tak, jak to je, tedy že bydlí týden u maminky v Plzni a chodí do školy v Plzni a pak bydlí týden u tatínka v Sokolově a chodí do školky v Sokolově. Nechtěla by žádnou změnu. Má rady oba dva rodiče, a proto chce dál bydlet střídavě s oběma rodiči. Z další zprávy ze dne 22.8.2014 vyplynulo, že matka nadále žije s nezletilou a se svým partnerem ve stejných bytových podmínkách, domácnost je udržovaná v čistotě, v pořádku, nezletilá má vše potřebné. Dle sdělení matky měla začít nezletilá od září 2014 navštěvovat první třídu ZŠ Plzeň. Matka je zaměstnaná s příjmem 12.000,-Kč měsíčně, pobírá přídavek na dítě. Byl proveden pohovor s nezletilou, která uvedla, že o letních prázdninách byla týden u mamky, týden u taťky, líbí se jí jak u mamky, tak u taťky. Pokud by se měla rozhodnout, kde by chtěla chodit do školy, tak uvedla, že „asi radši v Plzni“. U zápisu byla s mamkou ve škole v Plzni a s tátou v Sokolově. Chtěla by spíš zůstat v Plzni, přes týden chodit do školy a o víkendu pak být s tátou, někdy taky s mámou.

Ze zprávy Základní školy Sokolov, xxxxx vyplynulo, že nezletilá xxxxx absolvovala řádný zápis do školy v lednu 2014 a byla přijata k základnímu vzdělávání. V případě, že žákyně bude svěřena do střídavé péče rodičů s periodou střídání po půl roce, jehož počátek a konec je nastaven na začátek a konec školního pololetí, je škola schopna plně zajistit vzdělání ve škole. Mají dlouholeté zkušenosti s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů, které jsou vypracovávány výchovnou poradkyní ve spolupráci s třídními učiteli. Tyto plány mohou přizpůsobit dle vzdělávacích programů a sjednotit požadavky obou škol tak, aby vyhovovaly především zdravému vývoji a vzdělávání žákyně.

Ze zprávy xxxxx Základní škola Plzeň bylo zjištěno, že xxxxx uvedenou školu navštěvuje od 1.9.2014 první ročník povinné školní docházky. Pro další vývoj nezletilé zejména pro osvojování si základních školních znalostí, dovedností a vědomostí, doporučuje škola stabilní docházku na kmenové škole. Nezletilá se nyní adaptuje na nové školní sociální prostředí, buduje si vztahy se spolužáky a vyučujícími. Potřebuje k osvojení základních pracovních návyků a postupů ucelený výklad od jedné paní učitelky. Každá škola má svůj školní vzdělávací program, podle něhož se vyučuje, každá má proto jiné tematické plány, učivo se probírá v jinou dobu a může nastat situace, že některé učivo bude probrané dvakrát a něco bude vynecháno. Pro nezletilou je důležitá jedna pracovní skupina, v níž se plní požadavky skupiny, probíhá kooperace a dochází k osvojování pracovních návyků mezi stálými kamarády. Škola nedoporučuje střídavou formu plnění povinné školní docházky v půlroční periodě.

Podle ustanovení § 909 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. změní-li se poměry, soud změní rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti i bez návrhu. Podle ustanovení § 908 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. nežijí-li spolu rodiče nezletilého dítěte, které není plně svéprávné a nedohodnou-li se o úpravě péče o takové dítě, rozhodne o ní i bez návrhu soud.

Podle § 475 zákona o zvláštních řízeních soudních změní-li se poměry, může soud změnit rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě.

Podle ustanovení § 907 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče; soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby, než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte, na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem.

Podle § 867 občanského zákoníku před rozhodnutím, které se dotýká zájmů dítěte, poskytne soud dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a tento sdělit. Dle odstavce 2 téhož ustanovení soud dítě vyslechne, a to buď prostřednictvím opatrovníka, přičemž o dítěti starším 12 let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit.

Podle § 100 odstavec 3 občanského soudního řádu, v řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které je schopno formulovat své názory, soud postupuje tak, aby byl zjištěn jeho názor ve věci. Názor nezletilého dítěte soud zjistí výslechem dítěte. K názoru dítěte soud přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti.

Podle § 40 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon); jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. Podle § 41 o povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy. Podle § 49 o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, ve které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou. Ředitelem škol, v nichž se žák podle věty 1 vzdělává, mezi sebou dohodnou pravidla spolupráce škol při vzdělávání žáka.

V daném případě jde ve věci o posouzení změny výchovy a výživy nezletilé xxxxx, která byla rozsudkem Okresního soud v Sokolově ze dne 27.6.2011 sp. zn. 14 P 58/2011 svěřena do střídavé péče rodičů, která je realizována po týdnech. Otec dne 22.8.2013 podal návrh na změnu výchovy a výživy, kdy se domáhá, aby nezletilá byla svěřena do jeho výlučné péče, v průběhu řízení pak požádal, aby soud rozhodl o střídavé péči v intervalech střídání po půl roce. Matka podala návrh, aby nezletilá byla svěřena do její výlučné péče, se střídavou výchovou nesouhlasí. V řízení bylo zjištěno, že otec nadále žije v Sokolově, je ženatý, má další vyživovací povinnost na dceru xxxxx, je zaměstnán u stejného zaměstnavatele, jeho bytové a materiální podmínky pro péči o nezletilou se od doby posledního rozhodnutí o výchově nezletilé podstatně nezměnily. Matka se v srpnu 2013 odstěhovala do Plzně, kde žije dosud se svým partnerem, počet jejích vyživovacích povinností se nezměnil, ukončila pracovní poměr, následně byla v evidenci úřadu práce a v lednu 2014 nastoupila do zaměstnání, kde pracuje dosud. K důvodům odstěhování uvedla, že to bylo zejména z rodinných důvodů (úmrtí bratra), z pracovních důvodů (partner matky zvažoval vhodnější zaměstnání a matka v důsledku dopravní nehody nevěděla, zda nadále bude schopna dojíždět do stávajícího zaměstnání) a psychických důvodů (chtěla podporu rodiny). Rodiče do konce srpna 2014 nadále praktikovali střídavou péči nezletilé, kdy si nezletilou střídali po týdnech, nezletilá již v době tohoto střídání navštěvovala dva různé dětské kolektivy, a to nultý ročník základní školy v Plzni a předškolní ročník mateřské školy v Sokolově. V průběhu řízení nezletilá při pohovorech sdělovala, že je spokojená u obou rodičů, má ráda oba rodiče, dobré vztahy k oběma novým partnerům rodičů, chtěla by to nechat, jak to bylo, před nástupem do základní školy pak sdělovala, že by raději chodila do Plzně. Z pohovorů s nezletilou nevyplynuly žádné závažné důvody, které by svědčily pro nemožnost střídavé péče a vyjádření nezletilé, že by raději chodila do školy v Plzni, není nijak důrazné v tom směru, že by zcela vylučovalo střídavou péči a rozhodnutí svěřit nezletilou do výlučné péče matky. Stanovisko nezletilé není podpořeno žádnými závažnými okolnostmi, které by vedly k nutnosti změnit dosavadní výchovné opatření, tedy střídavou péči. Za znaleckého posudku je zřejmé, že nezletilá je na střídavou péči dobře adaptovaná, nemá se střídavou péčí závažnější problémy, znalec pak při jednání doplnil, že střídavou výchovu zvládá bez známek stresu či jiných psychických problémů, nezletilá je přizpůsobivá, dokáže se dobře adaptovat, znalec připustil možnost, že střídání dvou různých škol je možnou zátěží pro dítě a může se to projevit na jeho dalším psychosociálním vývoji. Nezletilá je na střídavou péči dobře adaptována, kdy za uplynulou dobu se nevyskytly závažné problémy s nezletilou, které by způsobovala střídavá péče. Je nutné podotknout, že za situace, kdy oba rodiče jsou způsobilí o nezletilou pečovat a svým dosavadním výchovným přístupem prokázali, že jsou schopni nezletilé dát vše potřebné pro její další vývoj, nezletilá má dobrý vztah k oběma rodičům, tak nelze střídavou péči zrušit jen z důvodu nástupu nezletilé na povinnou školní docházku, když i „školský zákon“ předpokládá plnění základní školní docházky ve dvou základních školách a v současné době nelze jednoznačně vyhodnotit, že nezletilá nebude schopna zvládnout školní výuku ve dvou základních školách. Za této situace je i na rodičích, aby zajistili dostatečnou výuku nezletilé v případě nutnosti doučování některých částí školní výuky v případě, kdy by skutečně docházelo v základních školách ke zcela rozdílným učebním postupům. Základní škola v Sokolově sdělila, že je schopna přizpůsobit nezletilé vzdělávací programy a sjednotit požadavky škol, aby vyhovovali zdárnému vývoji a vzdělávání žákyně a základní škola v Plzni sice nedoporučuje střídavou formu plnění povinné školní docházky, avšak nesdělila závažné mimořádné důvody, pro které by střídavá forma byla zcela vyloučena, pouze sděluje, že se nezletilá adaptuje na nové školní sociální prostředí, buduje si vztahy se spolužáky, osvojuje základní pracovní návyky, ale nesdělila, z jakého důvodu není škola schopna přizpůsobit vzdělávací program, případně vytvořit individuální vzdělávací plán. Soud tedy dospěl k závěru, že aktuálně v případě nezletilé xxxxx zde nejsou mimořádné okolnosti, které by bránily pokračování střídavé péče, byť v delším intervalu, a to ani z důvodu nástupu nezletilé na povinnou školní docházku. Nezletilá již nástupu povinné školní docházky navštěvovala dvě školní zařízení, sice s kratším intervalem střídání a nebyly problémy s tím, aby se pravidelně znovu začleňovala do dvou dětských kolektivů. Střídavá výchovy nezletilé není v rozporu s jejími zájmy, ba naopak zabezpečuje nezletilé péči obou rodičů, podporování citových vazeb k oběma rodičům, získávání osobních zkušeností s oběma rodiči. Soud v posuzovaném případě neshledal závažné skutečnosti, které by bránily v pokračování střídavé péče u nezletilé, když v zájmu dítěte je, aby bylo především v péči obou rodičů, oba rodiče jsou způsobilí nezletilou vychovávat, poskytnout jí vše potřebné pro další zdárný vývoj, a to po všech stránkách, tedy citové, materiální, jakož i zajistit kvalitní vzdělávání. Na péči o děti mají zásadně stejné právo oba rodiče, které je naplněno tehdy, pokud každý rodič má možnost o dítě pečovat po stejnou dobu, jako rodič druhý a případné odchylky od tohoto pravidla musí být odůvodněny ochranou nějakého jiného, dostatečně silného legitimního zájmu. Je tedy na obou rodičích, aby respektovali především zájem nezletilé, právo nezletilé na oba rodiče, dále výchovné schopnosti druhého rodiče a jistotu ve výchovném prostředí nezletilé. Pokud je třeba respektovat zájmy nezletilé, tak je nutné akceptovat dosavadní stav výchovné formy, tedy střídavou výchovu nezletilé, která nezletilé vyhovuje a zajišťuje právo nezletilé na oba rodiče a stejně tak právo obou rodičů podílet se na výchově nezletilé. Soud s ohledem na výše uvedené skutečnosti ponechal nadále výchovné opatření, a to střídavou péči, avšak s ohledem na školní vzdělávání nezletilé rozhodl o intervalu střídání půl roku u otce, půl roku u matky tak, aby nezletilá navštěvovala dvě základní školy v průběhu uceleného pololetí. Zároveň soud upravil styk nezletilé s druhým rodičem v době, kdy nezletilá bude v péči jednoho z rodičů, upravil střídavou výchovu v době vánoc, v době letních prázdnin, jarních prázdnin, podzimních prázdnin a velikonočních svátků. Soud rozhodl o vyživovací povinnosti rodičů, a to tak, že rodiče budou hradit výživné druhému rodiči v době, kdy nezletilá bude po dobu půl roku v péči jednoho rodiče, výživné bylo stanoveno s ohledem na současné výdělkové schopnosti rodičů, kdy otec dosahuje větších příjmů než matka nezletilé. Současně byl zohledněn věk nezletilé, docházka do prvního stupně základní školy a běžné aktivity nezletilé. V době letních prázdnin nebylo výživné rodičům určeno, každý z rodičů bude mít nezletilou v péči po dobu jednoho měsíce a náklady v době letních prázdnin ponese každý z rodičů sám.

Pokud se jedná o náhradu nákladů řízení, které v průběhu řízení vznikly státu v souvislosti s vypracováním znaleckého posudku, soud postupoval dle ustanovení § 148 odst. 1 o.s.ř. Za vypracování znaleckého posudku soud uhradil znalci PhDr. Jánu Pobežalovi celkem částku 10.250,-Kč. Oba rodiče zaplatili zálohu ve výši 3.000,- Kč. Každý z rodičů je povinen podílet se na nákladech znaleckého posudku jednou polovinou tedy částkou 5.125,- Kč. Oba rodiče jsou tedy povinni doplatit částku 2.125,- Kč, a to do pokladny Okresního soudu v Sokolově, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Výrok XV. tohoto rozsudku je odůvodněn ustanovením § 23 zákona o zvláštních řízeních soudních.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému soudu v Plzni, prostřednictvím Okresního soudu v Sokolově, K.H. Borovského 57, ve trojím vyhotovení.

Nebude-li výživné ve stanovené výši a lhůtě řádně a včas placeno, lze je vymáhat výkonem rozhodnutí.

V Sokolově dne 14.10.2014

Mgr. Hana Matějková
Samosoudkyně, v.r.

Za správnost vyhotovení:
Karel Four


07.12.2015
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ