HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


"Sto plus sto eur pro maminku a dítě do 18 let"

Rada pre reklamu


Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava

Arbitrážní nález

Arbitrážní komise Rady pro reklamu (dále jen "Komise") jako orgán Rady pro reklamu (dále jen "Rada") příslušný podle článku 5, druhé hlavy I. části Etického kodexu reklamní praxe platného na území Slovenské republiky (dále jen "Kodex") postupem podle čl. IV jednacího řádu Arbitrážní komise Rady pro reklamu (dále jen "Řád") vydává v souladu s čl. V odst. 1 a 2 Řádu tento

n á l e z :

Webová stránka zadavatele: "Sto plus sto eur pro maminku a dítě do 18 let"
zadavatele: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

je v rozporu

s ustanovením čl. 13 odst. 6 Etického kodexu reklamní praxe.

Rada zaevidovala dne 19. 08. 2014 stížnost od fyzické osoby, okres Trenčín, na reklamu prezentovanou v rámci webové stránky zadávajícího Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., která v příjemci reklamy vyvolává pocit, že pojišťovna Dôvera zná pouze jeden typ rodiče - matku. Podle reklamy stěžovatel usuzuje, že otec, jako rodič, není pro pojišťovnu důležitý. Stěžovatel je toho názoru, že reklama diskriminuje rodiče mužského pohlaví.

Zadavatel ve svém stanovisku ze dne 25. 08. 2014 uvádí, že zdravotní pojišťovna Dôvera provádí veřejné zdravotní pojištění plně v souladu s platnou legislativou, přičemž dbá i na zásadu rovného zacházení. Tato zásada se uplatňuje ve spojení s konkrétními právy pojištěnců při výkonu veřejného zdravotního pojištění - tedy právy výslovně stanovenými zákony. Zdravotní pojišťovna hradí doplatky za léky na předpis na základě § 88 odst. 6 zákona č. 363/2011 Z. z. Předmětné ustanovení opravňuje zdravotní pojišťovnu uhradit pojištěnci částku rovnající se doplatku pojištěnce za lék, pokud jsou splněna kritéria, které určuje zdravotní pojišťovna a zveřejňuje je na svém webové adrese. Je právem zdravotní pojišťovny rozhodnout, zda doplatky za léky pojištěnci uhradí, a současně ji zákon č. 363/2011 Z. z. žádným způsobem neomezuje v určení kritérií úhrady. Uvedená výhoda "100 + 100 € pro maminky a děti do 18 let", kterou zadavatel komunikuje v rámci kampaně "Bavte se, je to zdravé", je jen jednou z výhod, které nabízí pro své pojištěnce v rámci tzv. nadstandardu. Z této nabídky vyplývá, že zdravotní pojišťovna Dôvera myslí na všechny skupiny pojištěnců a snaží se jim nabídnout adekvátní benefit.

Popis webové stránky zadávajícího:

Headline stránky je ve znění: "Sto plus sto eur pro maminku a dítě do 18 let". Pod headlinem je umístěn úvodní text "Rozšiřujeme výhodu pro všechny děti a maminky. Nejen miminkům, ale už i ostatním dětem do 18 let a jejich matkám zaplatíme doplatky za léky, každému až do výše 100 €." Dále je umístěna fotografie maminky s dvěma dětmi na tobogánu. Následuje text ve znění:

"Rozšířená výhoda platí pro děti a jejich matky, stačí, když jsou pojištěnci Dôvery. Maminka se dvěma dětmi tak na lécích může ušetřit až 300 eur.

Léky, za které zaplatíme doplatky

Peníze vrátíme za léky, které dítěti do 18 let nebo jeho matce předepsal lékař a zdravotní pojišťovna je částečně proplácí.

Výhoda se týká například:

  • často předepisovaných léků pro děti jako očkovací vakcíny,
  • vícero antibiotik,
  • léků proti alergiím.

Naopak nezohledňují:

  • se dietetické potraviny (tedy ani umělá mléka),
  • zdravotnické pomůcky,
  • ani léky volně prodejné a ty, které jsou sice na recept, ale pacient si je v plné výši hradí sám.

V případě maminek to znamená, že neproplácíme například doplatky za hormonální antikoncepci nebo dietetické potraviny pro celiatiky.
Informaci o doplatku a úhradě zdravotní pojišťovny vám poskytnou lékaři nebo lékárníci nebo ji najdete na této stránce.

Doplatky pošleme na účet

Doplatky proplatíme bankovním převodem na účet uvedený v elektronické žádosti. A to do jednoho týdne od doručení žádosti. Žádost o proplacení doplatku za léky mohou pojištěnci zaslat výlučně přes Elektronickou pobočku.

Jaký doplatek proplatíme

Pozor, v každé lékárně se výška doplatku může měnit. Pojištěncům proplatíme doplatek za léky ve výši, kterou nám vykázala lékárna, maximálně však ve výši doplatku za příslušný lék, určené v Seznamu kategorizovaných léků platném v době vydání léku (najdete na www.health.gov.sk).

Upozornění: Informace o lécích vydaných v lékárně se k nám dostávají s několikatýdenním odstupem. Proto počítejte s tím, že proplatit doplatky za léky je možné s posunem 4 až 6 týdnů."

Komise přezkoumala stížnostm stanovisko zadavatele, důkazní materiál a na základě skutečností, které jsou jí známy, a z dostupných informací dospěla k těmto závěrům:

Ve smyslu Kodexu reklama nesmí podporovat žádnou formu diskriminace, a to zejména z důvodu rasy, národnosti, náboženství, politické příslušnosti, pohlaví a věku. V daném případě AK RPR uznala námitky stěžovatele a je toho názoru, že reklama podporuje diskriminaci na základě pohlaví, neboť propagována nabídka je určena výhradně pro jednoho rodiče, ženského pohlaví - matku. Uvedenou komunikaci nepovažuje Komise za etickou, protože reklama je výlučně orientovaná na matky a nepřipouští využití uvedeného benefitu otcem, a to i přesto, že v běžném životě se může stát, že otec vychovává dítě sám, jako jediný rodič, a je proto předpoklad, že uvedený benefit v podobě doplatku za léky by byl pro něj stejně přínosný.

Na základě výše uvedeného Komise hlasováním rozhodla, že uvedená webová stránka: "Sto plus sto eur pro maminku a dítě do 18 let", zadavatele: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je v rozporu s ustanovením čl. 13 odst. 6 Kodexu a stížnost stěžovatele je opodstatněná.

V souladu s čl. V odst. 2 písm. b) bod v. Řádu se zadavatel reklamy tímto vyzývá ke změně nebo úpravě posouzené reklamy nebo k zamezení jejího dalšího šíření.

Poučení:

Zadavatel reklamy nebo stěžovatel mohou požádat Radu o přezkoumání nálezu ve lhůtě do tří pracovních dnů od odeslání nálezu pouze pokud zaplatí administrativní poplatek a
a) vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které mohly mít podstatný vliv na posouzení reklamy a nemohly se v řízení uplatnit bez zavinění osoby, která o přezkoumání žádá,
b) namítá se porušení Řádu nebo
c) namítá se neoznámení střetu zájmů některého člena Komise.
Administrativní poplatek ve výši 30 EUR pro fyzickou osobu nebo 300 EUR pro právnickou osobu je třeba uhradit na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilní symbol: číslo stížnosti uvedené v záhlaví tohoto nálezu.

V Bratislavě, dne 11. 09. 2014

Mgr. Slavomíra Salajová
místopředsedkyně Komise


Přeložil Ing. Aleš Hodina, dr. h. c.


23.11.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Dětská revoluce: CHYBÍ MI TÁTA!


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ