HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Spory mezi rodiči jsou malicherné a nepodstatné

Stridavka.cz


13Co 561/2012 - 90

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy¨JUDr. Vladimíra Fučíka a soudců JUDr. Elišky Mrázkové a JUDr. Jiřího Körblera ve věci péče o nezl. XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, zast. Městskou částí Praha 7, se sídlem Praha 7, Kpt. Jaroše 1000, jako opatrovníkem, syna XXXXXX  XXXXXX, bytem XXXXXX, XXXXXX,  zast. Mgr. Libuší Šplíchalovou, advokátkou, se sídlem Praha 7, Kostelní 28, a XXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXX, XXXXXX, o úpravu rodičovské zodpovědnosti,  k odvolání matky proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 10. července 2012,

takto:

I. Rozsudek soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně svěřil nezletilého pro dobu před i po rozvodu manželství do střídavé výchovy obou rodičů, otci stanovil výživné ve výši 1.000,- Kč měsíčně a matce 800,- Kč měsíčně, stanovil podmínky splatnosti výživného a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Státu nepřiznal náhradu nákladů řízení. Vyšel ze zjištění, že rodiče od května 2010 nevedou společnou domácnost a fakticky mají nezletilého ve střídavé výchově. Současné bydliště každého z rodičů je vzdáleno na půl cesty od školy nezletilého, oba mají pro nezletilého vhodné podmínky. Otec je starobní důchodce s důchodem ve výši 12.796,- Kč, matka je vedena u úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Nezletilý je žákem prvního stupně základní školy, má běžné potřeby dítěte mladšího školního věku. Za účelem zjištění výchovných předpokladů obou rodičů nechal soud vypracovat znalecký posudek, z jehož závěrů vyplynulo, že oba rodiče mají dobré výchovné předpoklady, jsou schopni nezletilého vychovávat. Nejvhodnější se jeví pokračovat ve stávající střídavé výchově. Za této situace soud stanovil střídavou výchovu dle ust. § 26 odst. 2 ZR, když podle jeho názoru současný výchovný stav je i v zájmu nezletilého. Při stanovení výživného vyšel z kritérií zakotvených v ust. § 96 odst. 1 ZR, kdy příjmy obou rodičů jsou srovnatelné a zohlednil to, že matka je v současné době bez příjmu s tím, že tato situace je pouze dočasná, než si matka vhodné zaměstnání sežene. V současné době matka žije z úspor za prodej bytu. O nákladech řízení rozhodl soud prvního stupně podle ust. § 146 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.

Proti rozsudku podala matka včas odvolání, ve kterém uvedla, že soud prvního stupně nesprávně hodnotil podmínky pro střídavou péči, zejména to, že oba rodiče s touto musí souhlasit. Matka však s tímto typem výchovy nesouhlasí, zejména proto, že otec nedodržuje termíny předávání a nezletilého. Nezletilý nemá u otce klid na spánek, neboť spí s otcem v jedné místnosti, ten do noci pracuje a nezletilého ruší. Otec ani nezletilého nevodí do školy, ten dochází sám přes rušný střed města. Poukázala rovněž na věk otce s tím, že postupem času nebude střídavou výchovu zvládat. Poukázala na rozpory ve znaleckém posudku. Konečně uvedla, že výživné stanovené otci je nedostatečné, neboť většinu potřeb nezletilého uspokojuje matka, otec se podílí jen minimálně. Za odpovídající by proto považovala výživné ve výši 3.000,- Kč. Otec má nezdaněné příjmy ze zahraničí z prodeje fotografií, z nichž nakupuje nákladné fotografické přístroje. Navrhla změnu rozsudku v tom směru, aby byl nezletilý svěřen do výchovy matky a otci stanoveno výživné ve výši 3.000,- Kč měsíčně. Odvolání dále aktuálně doplnila tak, že v současné době pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná dle autorského zákona, zatím žádného příjmu nedosáhla. Až do současné doby žije z peněz z prodeje bytu.

Otec navrhl potvrzení rozsudku jako věcně správného. Uvedl, že se na výdajích s nezletilým podílí, hradí nezletilému měsíční náklady na mimoškolní činnost a dále mu spoří do budoucna. Pokud jde o střídavou výchovu, ta bez větších problémů funguje.

Opatrovník navrhl potvrzení rozsudku jako věcně správného.

Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo aniž nařizoval jednání (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a § 214 odst. 2 písm. d/ o.s.ř.), přičemž nebyl vázán mezemi odvolání, neboť řízení lze zahájit i bez návrhu, a dospěl k závěru, že odvolání matky není důvodné.

Podle názoru odvolacího soudu soud prvního stupně plně respektoval zásady ust. § 26 odst. 2 a 4 ZR. Podle těchto zákonných ustanovení jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do střídavé, příp. společné výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby. Při rozhodování soud sleduje zejména zájem nezletilého dítěte s ohledem na jeho osobnost a se zřetelem na životní poměry rodičů. Je třeba dbát na to, aby bylo respektováno právo dítěte na péči poskytovanou oběma rodiči, je třeba zkoumat výchovnou schopnost toho kterého rodiče a jeho schopnost dohodnout se s druhým rodičem a zvažovat i další kriteria, která jsou pro rozhodnutí podstatná. Vzhledem k tomu, že střídavá výchova delší dobu fakticky bez problémů probíhá a rovněž ze znaleckého posudku vyplynulo, že oba rodiče jsou vhodnými vychovateli a současná situace je plně vyhovující a je vhodné v ní pokračovat, má i odvolací soud za to, že takováto úprava rodičovské zodpovědnosti je plně v zájmu nezletilého. Spory mezi rodiči považuje za zcela malicherné a nepodstatné a zdůrazňuje, že v zájmu nezletilého by naopak bylo vztahy rodičů urovnat a zbytečných konfliktů se napříště vyvarovat. S ohledem na majetkové poměry rodičů a zejména na uvedenou úpravu střídavé výchovy se jeví jako odpovídající i soudem prvního stupně stanovené výživné, které odpovídá kriteriím uvedeným v ust. § 85 a 96 ZR.

Ze všech uvedených důvodů odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

Výrok o nákladech odvolacího řízení je odůvodněn ust. § 146 odst. 1 písm. a/ a § 224 odst. 1 o.s.ř

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e n í odvolání ani dovolání přípustné.

V Praze dne 13. března 2013

JUDr. Vladimír Fučík v.r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
Mitkovová Anna


16.09.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ