HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Současné trendy v otcovství v České republice (1)

Adéla Roedlová


Bibliografický záznam

ROEDLOVÁ, Adéla. Současné trendy v otcovství v České republice. Praha, 2010. 63 s. Bakalářská práce. Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Vedoucí práce PhDr. Gabriela Munková, CSc.

Anotace

Bakalářská práce pojednává o specifikách současného otcovství v České republice. Práce nejprve sleduje vývoj otcovství z hlediska historických etap a poté definuje otcovství na základě tří hledisek: legislativního, psychologického a z hlediska rozdílností mezi mateřstvím a otcovstvím. Poté se práce zaměřuje na současná specifika fenoménu otcovství, především na teorie, které se zabývají větším zapojením otců do péče. V těchto teoriích je definován nový otec, který se aktivně zapojuje do péče o dítě, zastává domácí práce a aktivně vytváří vzájemný vztah s dítětem. Výzkumná část práce zkoumá, zdali čeští otcové směřují k novým formám otcovství, nebo zůstávají v tradičních schématech. Výzkum ukazuje, že v České republice převládají otcové tradiční, u kterých se však objevují nové formy smýšlení.

Klíčová slova

Otcovství, noví otcové, rodina, gender, Česká republika

Teze bakalářské práce

Příjmení a jméno: Adéla Roedlová

Imatrikulační ročník: 2007

Studijní obor: Sociologie a sociální politika

Předpokládaný název: Role otce v rodinné politice a v rodině samotné

Předpokládaný termín dokončení: LS 2010

Jméno konzultanta: PhDr. Munková Gabriela, Csc., ISS, KVSP

Zdůvodnění výběru tématu:

O ženě, jejím vztahu k dítěti a o sladění profesní kariéry s rolí matky již bylo napsáno mnohé, zatímco téma otcovství nalezneme v odborné literatuře zřídka. Pokud se rolí otce literatura zabývá, tak především v souvislosti s právnickými otázkami, jako je např. určení otcovství nebo neplacení výživného. Ráda bych se tedy ve své bakalářské práci zaměřila na muže v roli otce z pohledu rodinné politiky.

Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce:

Předmětem bakalářské práce bude rozbor rodinných politik převážně se zaměřením na roli otce. Budu zde řešit, jaké má otec možnosti a pravomoci přímo se podílet na péči o dítě. Zaměřila bych se především na možnosti muže nastoupit na rodičovskou dovolenou a pečovat o nemocné dítě. Chtěla bych kvantifikovat počet mužů, kteří toho využívají. Provedu zde tedy celkovou charakteristiku nástrojů státu v této oblasti nejprve z pohledu historického vývoje v České republice zhruba od první republiky až po hlubší analýzu současného stavu a připravovaných opatření. V druhé části bych provedla komparativní analýzu otcovské péče ve vybraných evropských státech. Jako srovnávací státy bych volila Švédsko, Velkou Británii, Francii a Německo, protože jejich koncepce rodinných politik je v zásadě rozdílná. Jednotlivé dopady opatření bych ráda doplnila o komentář a názory psychologů a sociologů, zabývajícími se vývojem dítěte a rodinou.

Základní literatura:

Práce a péče, Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky v EU, kol. aut., SLON, 2008

Muž v rodině: demokratizace sféry soukromé / Hana Maříková, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1999

Otec jako pečovatel, Radka Dudová, článek na stránkách Sociologického ústavu AV ČR

Rozporuplné diskursy otcovství, Radka Dudová z portálu Genderonline.cz

Muži a práce, Radka Dudová, článek na stránkách Sociologického ústavu AV ČR

Brožura Aktivní otcovství, která vyšla v rámci projektu EU EQUAL

MATEŘSTVÍ, OTCOVSTVÍ A MOC, Radka Radimská, článek na stránkách Sociologického ústavu AV ČR

Průvodce otcovstvím, aneb, bez otce se nadá žít, Eduard Bakalář, Vyšehrad, 2002

Fatherhood: research, interventions and policie, Elizabeth Peters, Randal D. Day, Haworth Press, 2000

Making men into fathers: men, masculinities, and the social politics of fatherhood, Barbara Meil Hobson, Cambridge University Press, 2002

Contemporary Family Policy: A Comparative Review of Ireland, France, Germany, Sweden and the UK, Mary Daly, Sara Clavero, Institute of Public Administration

Obsah

Úvod

1. Cíle práce a výzkumné otázky

2. Metodologie

2.1 Metoda sběru dat
2.2 Způsob zpracování dat

3. Otcové v proměnách času

4. Vymezení otcovství pomocí různých pohledů

4.1 Otcovství z hlediska legislativy České republiky
4.2 Otcovství z hlediska psychologie a vztahů
4.2.1 Zkoumání vlivu otce na dítě
4.2.2 Zkoumání vlivu dítěte na otce
4.3 Rozdíly mezi mateřstvím a otcovstvím: sociologický pohled
4.3.1 Muži versus ženy
4.3.2 Mateřství versus otcovství

5. Současná specifika fenoménu otcovství

6. Výzkumná část

6.1 Cíl výzkumu
6.2 Výzkumný soubor
6.3 Výsledky
6.3.1 Rodičovská dovolená v České republice
6.3.2 Jak intenzivně se o své děti otcové starají
6.3.3 Podíl otců na zajištění každodenního fungování rodiny
6.3.4 Závěry výzkumu

Závěr


POKRAČOVÁNÍ


17.07.2014
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Tátové - tátové pečující o děti - diskuse, zkušenosti, názory, kontakty


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ