HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Rovnost a společná rodičovská odpovědnost: role otců

Parlamentní shromáždění Rady Evropy


Vznik - Parlamentní debata 2. října 2015 (36. zasedání) (viz DOK. 13870, zpráva Výboru pro rovnost a proti diskriminaci, zpravodaj: paní Françoise Hetto-Gaasch; a DOK. 13896, stanovisko Výboru pro sociální záležitosti, zdraví a udržitelný rozvoj, zpravodaj: pan Stefan Schennach). Text byl přijat shromážděním 2. října 2015 (36. zasedání).


1. Parlamentní shromáždění trvale prosazuje rovnost mužů a žen v zaměstnání i v soukromí. Významný posun na tomto poli, i když stále nedostačující, můžeme sledovat ve většině členských států Rady Evropy. V rodinách musí být rovnost mezi rodiči zaručena a nastolena od chvíle, kdy se dítě narodí. Zapojení obou rodičů do výchovy jejich dítěte je přínosné pro jeho vývoj. Role otců ve vztahu k jejich dětem, včetně velmi malých dětí, musí být více uznána a patřičně ohodnocena.

2. Společná rodičovská odpovědnost znamená, že rodiče mají práva, povinnosti a odpovědnost vůči svým dětem. Ve skutečnosti však někdy otcové musí čelit zákonům, praktikám a předsudkům, které je mohou připravit o trvalý vztah s jejich dětmi. V REZOLUCI 1921 (2013), týkající se genderové rovnosti, sladění soukromého a pracovního života a spoluodpovědnosti, vyzvalo shromáždění orgány členských států, aby respektovaly právo otců těšit se ze společné odpovědnosti tím, že rodinné právo bude předpokládat pro případ rozchodu nebo rozvodu možnost střídavé péče o děti, v jejich nejlepším zájmu, založené na vzájemné dohodě mezi rodiči.

3. Shromáždění chce zdůraznit, že respektování rodinného života je základní právo zakotvené v článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (ETS č. 5) a v mnoha mezinárodních právních předpisech. Pro rodiče a dítě je být spolu základní součástí rodinného života. Oddělení rodiče a dítěte má nenapravitelný vliv na jejich vztah. Takové oddělení by mělo být nařízeno pouze soudem a pouze za výjimečných okolností vážně ohrožujících zájem dítěte.

4. Nadto shromáždění pevně věří, že rozvíjení společné rodičovské odpovědnosti pomůže překročit genderové stereotypy o rolích údajně přidělených ženám a mužům v rodině a je prostě jen odrazem sociologických změn, které nastaly v posledních padesáti letech v podmínkách uspořádání soukromé a rodinné sféry.

5. Ve světle těchto úvah vyzývá shromáždění členské státy, aby:

5.1. podepsaly a/nebo ratifikovaly, pokud tak ještě neučinily, Evropskou úmluvu o výkonu práv dětí (ETS č. 160) a Úmluvu o styku s dětmi (ETS č. 192);

5.2. podepsaly a/nebo ratifikovaly, pokud tak ještě neučinily, Haagskou úmluvu o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 a správně ji implementovaly a zejména aby zajistily, že úřady zodpovědné za její prosazování budou spolupracovat a okamžitě reagovat;

5.3. zajistily, aby rodiče měli rovná práva, pokud jde o jejich děti, v zákonech i v úřední praxi, zaručující každému rodiči právo být informován a mít slovo v důležitých rozhodnutích ovlivňujících život a rozvoj jejich dětí, v nejlepším zájmu dítěte;

5.4. odstranily ze svých zákonů veškeré rozdíly mezi rodiči, kteří akceptovali své dítě, založené na rodinném stavu;

5.5. zavedly do svých zákonů princip střídavého pobytu po rozchodu, s omezením výjimek na případy zneužívání nebo zanedbávání dětí nebo domácího násilí, a množství času, po který bude dítě žít s každým rodičem, přizpůsobily potřebám a zájmům dítěte;

5.6. respektovaly právo dětí být slyšeny ve všech záležitostech, které se jich týkají, jestliže se má za to, že dostatečně rozumí projednávaným záležitostem;

5.7. braly v úvahu uspořádání střídavého pobytu při přiznávání sociálních dávek;

5.8. podnikly všechny nezbytné kroky k zajištění toho, že rozhodnutí o pobytu dětí a právu styku jsou plně vynutitelná, zejména při stížnostech na nerespektování předávání děti;

5.9. podporovaly a kde je to vhodné rozvíjely mediaci v rámci soudních řízení v rodinných věcech týkajících se dětí, konkrétně zavedením soudně nařízeného povinného informativního setkání za účelem seznámení rodičů s tím, že střídavý pobyt může být vhodnou volbou v nejlepším zájmu dítěte, a aby pracovaly na tomto řešení zajištěním odpovídající odborné přípravy mediátorů a podporovaly toto řešení vhodným školením mediátorů a podporou multidisciplinární spolupráce založené na "Cochemském modelu";

5.10. zajistily, aby odborníci, kteří přicházejí do styku s dětmi v průběhu soudních řízení v rodinných věcech, dostali potřebné interdisciplinární školení o zvláštních právech a potřebách dětí různých věkových skupin, jakož i o možnostech uzpůsobit řízení jejich potřebám, v souladu s Pravidly Rady Evropy o justici přátelské k dětem;

5.11. podporovaly rodičovské plány, které umožní rodičům samým určit hlavní aspekty života jejich dětí, a zavést možnost, aby děti požádaly o přehodnocení řešení, která se jich přímo týkají, zejména jejich místa bydliště;

5.12. zavedly placenou rodičovskou dovolenou dostupnou otcům, s upřednostněním modelu nepřevoditelných období dovolené.


Přeložil Aleš Hodina


15.01.2016
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ