HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Péči obou rodičů nelze bezdůvodně zrušit

Stridavka.cz


Krajský soud v Praze svým rozhodnutím již opakovaně (!) zrušil předběžné opatření Okresního soudu Praha - východ (soudci Cihlář, Mazanec), kterým se okresní soud snažil svěřit tříletou holčičku do výlučné péče matky. Krajský soud naopak nezletilé vždy vrátil péči obou rodičů formou střídání po týdnu. Za povšimnutí stojí, jak zásadově se krajský soud k péči obou rodičů staví:

"Schopnost obou rodičů pečovat o nezletilou nebyla žádným způsobem zpochybněna, proto nelze formou předběžného opatření žádného z nich z péče o nezletilou vyloučit. ... Odvolací soud opětovně zdůrazňuje, že je v zájmu nezletilé, aby na ni mohli výchovně působit oba rodiče tak, aby si nezletilá mohla k oběma vytvořit vztah, který se bude nadále rozvíjet a utužovat."

Kéž by takto vypadala rozhodnutí všech soudů o péči o děti...Číslo jednací: 32 Co 197/2013 – 1778

U S N E S E N Í

Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Boudové Zvěřinové a soudkyň Mgr. Kateřiny Frankové a JUDr. Danuše Kudrnové ve věci péče o nezletilou ..., narozenou ..., zastoupenou kolizním opatrovníkem ..., dceru matky ..., narozené ..., bytem ..., zastoupené Mgr. Ing. Ivanou Spoustovou, advokátkou v Praze 8, Sokolovská 42/106, a otce ..., narozeného ..., bytem ..., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Hrabou, advokátem v Říčanech, Kamlerova 795, o úpravu poměrů nezletilé ... pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů, o nařízení předběžného opatření, o výkon rozhodnutí, o odvolání matky i otce proti usnesení Okresního soudu Praha – východ ze dne 13.2.2013, č.j. 30 Nc 155/2011-M15,

t a k t o :

Usnesení soudu prvního stupně se

1) ve výrocích II. a III. zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení,

2) ve výroku IV. zrušuje a řízení o změně předběžného opatření nařízeného usnesením Okresního soudu Praha – východ ze dne 9.1.2012, č.j. 30 Nc 155/2011-233, ve znění usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24.2.2012, č.j. 32 Co 83/2012-404, se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zamítl návrh otce na výkon rozhodnutí za neuskutečněné styky s nezletilou ... dne 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12.2012, 13.1. a 27.1.2013 (výrok I.), za neuskutečněný styk otce s nezletilou ... dne 3.2.2013 uložil matce pokutu ve výši 1.000,00 Kč, kterou je matka povinna zaplatit státu na účet Okresního soudu Praha – východ do tří dnů od právní moci usnesení (výrok II.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.), a v souladu s ustanovením § 75 odst. 1, věta za středníkem, o.s.ř. nařídil předběžné opatření, kterým změnil usnesení Okresního soudu Praha – východ ze dne 9.1.2012, č.j. 30 Nc 155/2011-233, ve znění usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24.2.2012, č.j. 32 Co 83/2012-404, tak, že nezletilou ... odevzdal do doby právní moci rozsudku o jejích výchovných poměrech do péče matky, uložil matce odevzdávat nezletilou ... otci každý sudý pátek v měsíci od 9:00 hodin do 12:00 hodin s tím, že styky otce s nezletilou se budou uskutečňovat za účasti matky a pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v ... v bydlišti matky, případně na území města ..., uložil orgánu odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v ... zajistit asistenci svého pracovního u styku otce s nezletilou ... ve výše uvedeném rozsahu, uložil matce povinnost dítě na styk připravit a předat otci ve výše uvedených dnech a hodinách před bydlištěm dítěte na adrese ... a otci uložil povinnost po styku nezletilé dítě v určených hodinách na tomtéž místě matce vrátit (výrok IV.).

Usnesení soud prvního stupně odůvodnil tím, že je důvod k uložení pokuty matce za neuskutečněný styk dne 3.2.2013. Ohledně předchozích styků soud prvního stupně důvod k uložení pokuty matce neshledal, neboť přestože tyto styky realizovány nebyly, realizoval otec styky s nezletilým dítětem asistovaným způsobem až do 25.1.2013, jak vyplývá ze zprávy Magistrátu města ... ze dne 31.1.2013. Vzhledem k tomu, že nezletilá ... je fakticky v péči matky a v současném stádiu řízení není vhodné, aby výchovné prostředí nezletilé bylo radikálně měněno, rozhodl soud prvního stupně o prozatímním svěření nezletilé do péče matky s úpravou asistovaného styku otce s nezletilou, neboť je v zájmu dítěte, aby byl realizován asistovaný styk s otcem, který se ukazuje jako životaschopný.

Proti usnesení soudu prvního stupně podali odvolání oba rodiče.

Matka odvoláním napadla výrok II. usnesení soudu prvního stupně. Poukázala na skutečnost, že otci v kontaktu s nezletilou nikdy nebránila a soudem stanovenou povinnost předávat nezletilou otci ke styku plnila vždy tak, aby současně při respektování vykonatelného soudního rozhodnutí neohrozila její zdravý psychický vývoj. Pokud se soudem určené styky v minulosti neuskutečnily, pak vždy z objektivních příčin. Odkázala na závěry znaleckého posudku zpracovaného soudem ustanovenými znalci, podle nichž realizace střídavé výchovy není v zájmu nezletilé, a dále na závěry trestního řízení inciovaného otcem, vedeného u Okresního soudu Praha – východ pod sp.zn. 38 T 161/2012-165, kdy byla obžaloby zproštěna. Zdůraznila, že soud prvního stupně nezdůvodnil, proč pouze za jeden styk uložil matce pokutu a proč právě ve výši 1.000,00 Kč, když ve svém odůvodnění uvádí, že styky otce s nezletilou se v rozhodném období uskutečňovaly, což vedlo i k zamítnutí návrhu otce na výkon rozhodnutí ve výroku I. napadeného usnesení. Za situace, kdy otec dobrovolně na výživu nezletilé nepřispívá a matka o nezletilou celodenně pečuje a nemá tak žádné příjmy, je částka ve výši 1.000,00 Kč pro matku nepřiměřená. Soud prvního stupně rovněž nezdůvodnil, v čem spatřuje účelnost opakovaného uložení pokuty matce za situace, kdy se kontakty nezletilé s otcem uskutečňují. Absence úvahy, v čem je účelnost uložení pokuty soudem spatřována, pak činí rozhodnutí soudu prvního stupně nepřezkoumatelným. Z uvedených důvodů matka navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, případně rozhodl tak, že se návrh otce na výkon rozhodnutí za neuskutečněný styk dne 3.2.2013 zamítá.

Otec odvoláním napadl výrok IV. usnesení soudu prvního stupně o nařízení předběžného opatření. Namítal, že v současné době, stejně jako v době vydání napadeného rozhodnutí, se stýká s nezletilou ... několikrát do týdne nebo po několik dní vcelku v bydlišti matky a bez asistence kohokoliv. Skutečnost, že do ledna 2013 se s nezletilou stýkal jednou za čtrnáct dní za asistence pracovnice OSPOD Magistrátu města ..., nebyla volbou otce, nýbrž prostá snaha se alespoň někdy, byť velmi omezeně a nedůstojně, se svou dcerou setkat. Nesouhlasil s odůvodněním soudu prvního stupně v tom, že nezletilá bez matky panikaří a necítí se bezpečně. Vyjádřil přesvědčení, že tato skutečnost nevyplývá ze žádného důkazu. Rovněž zpochybnil objektivitu zprávy OSPOD Magistrátu města ..., když na úplných videozáznamech ze styku není nic o vyhledávání matky nezletilou zaznamenáno. Dále vytkl soudu prvního stupně, že při svém rozhodování vycházel ze znaleckého posudku zpracovaného prof. PhDr. Janem Vymětalem a MUDr. Karlem Stibralem, když tento znalecký posudek nebyl dosud v řízení proveden jako důkaz. Navíc závěr znalců o tom, že střídavá výchova není pro nezletilou vhodná a je zde prostor pro asistovaný styk s nezletilou, z obsahu znaleckého posudku (nálezu a hodnocení) vůbec nevyplývá. V této souvislosti odkázal na odborné vyjádření PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., které připojil ke svému návrhu ze dne 5.2.2013. Otec poukázal na to, že v citovaném odborném vyjádření jsou uvedeny velmi kvalifikované a dobře argumentované výhrady proti znaleckému posudku. K odvolání pak otec připojil znalecký posudek PhDr. Vladimíra Fiedlera, znalce z odvětví psychologie, a odborné vyjádření doc. MUDr. et MUDr. PhDr. ThDr. Maxmiliána Kašparů, Ph.D., Dr.h.c., znalce z odvětí psychiatrie, v nichž citovaní znalci neshledali žádné skutečnosti, které by asistovaný styk otce s nezletilou ... odůvodňovaly. Otec dále namítl, že je nezákonné ukládat OSPOD Městského úřadu ... účast při styku rodičů s dítětem, neboť v rámci předběžného opatření může soud uložit povinnost jinému subjektu než účastníku řízení pouze tehdy, lze-li to na něm spravedlivě požadovat. Na správním úřadu je možno něco spravedlivě požadovat, a tedy autoritativně soudem uložit, jen v rámci věcné a místní působnosti takového správního úřadu. Z uvedených důvodů otec navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku IV. zrušil.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací (§ 10 odst. 1 občanského soudního řádu, dále jen o.s.ř.) po zjištění, že odvolání je přípustné, podali je rodiče nezletilé jako účastníci řízení, učinili tak v zákonné lhůtě (§ 201, § 204 odst. 1 věta první o.s.ř.) a odvolání splňuje náležitosti podle § 205 odst. 1 o.s.ř., přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v mezích odvolání, včetně řízení jemu předcházejícího podle § 212 věta první a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř. a dospěl k závěru, že odvolání jsou opodstatněná.

Z obsahu spisu se podává, že rodiče nezletilé ... jsou manželé, nežijí však spolu a v současné době u Okresního soudu Praha – východ probíhá řízení o úpravě poměrů k nezletilé ... pro dobu před i po rozvodu jejich manželství. Usnesením Okresního soudu Praha – východ ze dne 9.1.2012, č.j. 30 Nc 155/2011-233, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 24.2.2012, č.j. 32 Co 83/2012-404, byla otci uložena povinnost předběžně odevzdávat nezletilou ... do péče matky každý sudý týden v měsíci od neděle předcházejícího týdne 19:00 hodin na adrese ... a současně uložil matce povinnost předávat nezletilou ... otci vždy každý lichý týden od předcházející neděle 19:00 hodin na adrese ..., neboť bylo prokázáno, že je dána naléhavá potřeba zatímní úpravy poměrů nezletilé ..., když vztahy mezi rodiči jsou značně konfliktní a vyhrocené a rodiče nejsou schopni se na výchově nezletilé dohodnout. Schopnost obou rodičů pečovat o nezletilou nebyla žádným způsobem zpochybněna, proto nelze formou předběžného opatření žádného z nich z péče o nezletilou vyloučit. S ohledem na konfliktní vztahy rodičů byly poměry nezletilé zatímně upraveny tak, aby do doby pravomocného skončení řízení o úpravě poměrů k nezletilé existovala předběžná úprava jejích poměrů, kterou budou oba rodiče respektovat.

V průběhu řízení podal otec několik návrhů na nařízení předběžného opatření, na základě kterých by byla nezletilá ... odevzdána do jeho péče, neboť matka nerespektuje soudní rozhodnutí a styky nezletilé s otcem neuskutečňuje. Pro neuskutečněné styky byly otcem podány návrhy na nařízení výkonu rozhodnutí ukládáním pokut matce. Veškeré návrhy na změnu předchozího předběžného opatření ohledně úpravy poměrů nezletilé ... byly zamítnuty a na rodiče bylo apelováno, aby své vzájemné vztahy v zájmu nezletilé vylepšili, našli způsob komunikace a dohodli se alespoň na základních podmínkách výkonu péče o nezletilou. Za neuskutečněné styky otce s nezletilou dne 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5. a 20.5.2012 byla matce usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 4.9.2012, č.j. 32 Co 450/2012-1469, uložena pokuta ve výši 20.000,00 Kč. Citovaným usnesením bylo současně zrušeno usnesení soudu prvního stupně ve výroku II., kterým bylo změněno usnesení Okresního soudu Praha – východ ze dne 9.1.2012, č.j. 30 Nc 155/2011-233, ve znění usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24.2.2012, č.j. 32 Co 83/2012-404, tak, že nezletilá ... se odevzdává do doby právní moci rozsudku o jejích poměrech do péče matky, matce se ukládá odevzdávat nezletilou ... otci každý sudý pátek v měsíci od 9:00 do 11:00 hodin s tím, že styky otce s nezletilou se budou uskutečňovat za účasti matky a pracovníka OSPOD Magistrátu města ... v v bydlišti matky, případně na území města ..., orgánu OSPOD Magistrátu města ... se ukládá zajistit asistenci svého pracovníka u styku otce s nezletilou ... v rozsahu určeném výše, matce se ukládá povinnost nezletilou na styk připravit a předat otci ve výše uvedených dnech a hodinách před bydlištěm nezletilé na adrese ... a otci se ukládá povinnost po styku nezletilou v určených hodinách na tomtéž místě matce vrátit, a řízení o změně předběžného opatření bylo zastaveno. Odvolací soud takto rozhodl, neboť dospěl k závěru, že v poměrech účastníků nedošlo k žádným změnám, které by odůvodňovaly změnu předchozího předběžného opatření ohledně úpravy poměrů nezletilé ....

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 7.2.2013 se otec domáhal výkonu rozhodnutí o předběžném opatření o úpravě styku tak, že soud uloží matce pokutu ve výši do 50.000,00 Kč za každý zmařený styk a nařídí odnětí nezletilé ... matce a její předání do péče otce na dobu soudem určenou vždy v termínech styku, případně aby soud změnil usnesení Okresního soudu Praha – východ ze dne 9.1.2012, č.j. 30 Nc 155/2011-233, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 24.2.2012, č.j. 32 Co 83/2012-404, tak, že nezletilou ... svěří do výlučné péče otce. Návrh odůvodnil tím, že matka pravomocné rozhodnutí soudu, na základě kterého je povinna předávat nezletilou ... otci vždy každý lichý týden od předcházející neděle 19:00 hodin na adrese ... zcela ignoruje a neplní, když nezletilou ... otci nepředala dne 21.10.2012, 4.11.2012, 18.11.2012, 2.12.2012, 16.12.2012, 30.12.2012, 13.1.2013, 27.1.2013 a 3.2.2013. Rovněž předem otci sdělila, že nezletilou mu nepředá ani dne 10.2.2013. K návrhu otec připojil odborné vyjádření PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., v němž PhDr. Klimeš sděluje svůj názor na znalecký posudek, který na základě zadání soudu prvního stupně vypracovali prof. PhDr. Jan Vymětal a MUDr. Karel Stibral dne 18.12.2012. Ve svém vyjádření PhDr. Klimeš uvádí, že hlavní slabinou znaleckého posudku je to, že znalci rezignovali na sledování obou rodičů v opakované vzájemné interakci, pouze prof. Vymětal je nakrátko společně viděl při konfrontaci. Z tohoto úhlu pohledu se posudek jeví jako bezcenný. Znalecký posudek dále neobsahuje žádný argument pro závěr, že by primárním vychovatelem nezletilé ... měla být jedině matka. Podle hodnocení PhDr. Klimeše nepřináší posuzovaný znalecký posudek dostatek informací pro rozhodnutí, kterému rodiči by se nezletilá ... měla svěřit do výchovy.

Podle § 273 odst. 1 o.s.ř. soud nařídí výkon rozhodnutí uložením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi, anebo rozhodnutí o navrácení dítěte. Výkon rozhodnutí uložením pokuty lze nařídit opětovně, jen je-li to účelné; výše jednotlivé pokuty nesmí přesahovat 50.000,00 Kč. Pokuty připadají státu a soud eviduje částku vymožených pokut.

Podle § 273 odst. 2 o.s.ř., je-li to účelné, může soud a/ tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, uložit na dobu nejvýše tří měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo na rodinné nebo jiné vhodné terapii, b/ nejsou-li dány podmínky pro změnu rozhodnutí podle § 163 odst. 2, stanovit plán navykacího režimu (dále jen „plán“), je-li to v zájmu dítěte. Plán se stanoví tak, aby byl umožněn postupný kontakt dítěte s osobou oprávněnou ke styku s ním. Soud zpravidla před stanovením plánu opatří odborné vyjádření o vhodnosti, obsahu, rozsahu a době trvání. Výkonem kontroly plnění plánu soud pověří vhodnou osobu nebo zařízení, neprovádí-li soud výkony kontroly přímo. Shledá-li soud porušování plánu některým z účastníků řízení, které má vliv na účel navykacího režimu, nebo dospěje-li k závěru, že navykací režim neplní svůj účel, plán zruší a přistoupí k výkonu rozhodnutí podle odst. 3.

Podle § 273 odst. 3 o.s.ř., zůstane-li postup soudu podle odst. 1 a 2 bezvýsledný, nařídí soud výkon rozhodnutí odnětím dítěte proti tomu, u koho podle rozhodnutí nebo dohody nemá být, a jeho předání tomu, komu bylo podle rozhodnutí nebo dohody svěřeno nebo má být navráceno, anebo tomu, komu rozhodnutí nebo dohoda přiznávají právo na styk s dítětem po omezenou dobu.

Podle § 102 odst. 1 o.s.ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření (odst. 1). Ustanovení § 75 odst. 1 věta druhá, § 75 odst. 2, 4 a 5, § 75a, § 75b, § 75c odst. 1 písm. a/, § 75c odst. 2 – 4, § 76, § 76b, § 76c, § 76d, § 76e, § 76f, § 77 odst. 1 písm. b/ až d/, § 77 odst. 2, § 77a a § 78 odst. 3 o.s.ř. zde platí obdobně (odst. 3 věta druhá).

Podle § 76 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče toho, koho označí soud.

V projednávaném případě soud prvního stupně uložil matce za neuskutečněný styk otce s nezletilou ... dne 3.2.2013 pokutu ve výši 1.000,00 Kč. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že podle zprávy Magistrátu města ... ze dne 31.1.2013 realizoval otec styky s nezletilou ... asistovaným způsobem až do 25.1.2013, a proto je zde důvod k uložení pokuty matce pouze za neuskutečněný styk dne 3.2.2013.

Vzhledem k tomu, že zpráva Magistrátu města ...byla vypracována dne 31.1.2013, nemohla obsahovat žádnou informaci o styku otce s nezletilou dne 3.2.2013. Není tedy zřejmé, na základě jakých skutečností dospěl soud prvního stupně k závěru, že styk otce s nezletilou ... se dne 3.2.2013 neuskutečnil a je tedy namístě matce uložit pokutu. Odvolací soud se rovněž ztotožňuje s námitkami matky v odvolání o tom, že soud prvního stupně žádným způsobem neodůvodnil výši uložené pokuty, ani účelnost nařízení tohoto výkonu rozhodnutí, když pokuta je matce ukládána opětovně.

Z uvedených důvodů je rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku II. nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, a odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. a v závislém výroku III. o nákladech řízení podle § 219a odst. 1 písm. b/ o.s.ř. zrušil a podle § 221 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V dalším řízení soud prvního stupně opětovně rozhodne o návrhu otce na nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty matce za neuskutečněný styk otce s nezletilou ... dne 3.2.2013 a své rozhodnutí řádně zdůvodní.

Odvolací soud neshledal usnesení soudu prvního stupně věcně správným ani ve výroku IV., kterým bylo nařízeno předběžné opatření. V dané věci totiž v poměrech účastníků nedošlo k žádným změnám, které by odůvodňovaly změnu předchozího předběžného opatření ohledně úpravy poměrů nezletilé .... Schopnost žádného z rodičů pečovat o nezletilou nebyla zpochybněna, když znalecký posudek vypracovaný PhDr. Janem Vymětalem a MUDr. Karlem Stibralem, na který soud prvního stupně ve svém odůvodnění odkazuje, sám o sobě není důvodem k tomu, aby byl kterýkoliv z rodičů z péče o nezletilou ... vyloučen, zvláště, nebyl-li hodnocen v kontextu s dosud zjištěným skutkovým stavem. Odvolací soud opětovně zdůrazňuje, že je v zájmu nezletilé, aby na ni mohli výchovně působit oba rodiče tak, aby si nezletilá mohla k oběma vytvořit vztah, který se bude nadále rozvíjet a utužovat. Asistovaný styk otce s nezletilou jednou za čtrnáct dnů na dvě hodiny však otci ani nezletilé takový kontakt, který by vedl k rozvoji jejich vzájemného vztahu, neumožní. Jak odvolací soud konstatoval již dříve, role obou rodičů v životě nezletilé ... je významná a nezastupitelná, a je tak jednoznačně v jejím zájmu, aby její kontakt se žádným z rodičů nebyl přerušen.

Vzhledem k tomu, že odvolací soud při svém rozhodování nemohl vycházet ze znaleckého posudku PhDr. Jana Vymětala a MUDr. Karla Stibrala, nehodnotil ani odborné vyjádření PhDr. Klimeše, které ke svému návrhu připojil otec. Odvolací soud rovněž nemohl přihlédnout k listinám, které otec připojil ke svému odvolání, neboť pro předběžné opatření je podle § 75c odst. 4 o.s.ř. rozhodný stav v době vyhlášení (vydání) usnesení soudu prvního stupně.

Ze shora uvedených důvodů nejsou splněny podmínky pro potvrzení usnesení soudu prvního stupně ve výroku IV. o nařízení předběžného opatření. Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně rozhodoval o předběžném opatření bez návrhu a odvolací soud pro takové rozhodnutí neshledal zákonné předpoklady, zrušil napadené usnesení ve výroku IV. a řízení v tomto rozsahu zastavil (§ 219a odst. 1 písm. a/, § 221 odst. 1 písm. c/, o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné, pokud jím bylo rozhodnuto o předběžném opatření. Proti rozhodnutí o výkonu rozhodnutí je dovolání přípustné za předpokladu, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena anebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud, jímž je Nejvyšší soud České republiky. Dovolání může účastník podat do dvou měsíců od doručení tohoto usnesení u Okresního soudu Praha - východ. Dovolatel, nemá-li právnické vzdělání nebo nejedná-li za něj osoba, která má právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem.

V Praze dne 15. dubna 2013

Mgr. Jana Boudová Zvěřinová, v. r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení:
Marta Vyhnalová


19.06.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ