HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Konflikty a odlišné názory: Je třeba slaďovat zájem nezletilé

Stridavka.cz


13Co 497/2012 - 246

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Fučíka a soudců JUDr. Elišky Mrázkové a JUDr. Jiřího Körblera ve věci péče o nezl. Miu LXXXXX, nar. XXXXX, zast. Městskou částí Praha 4, se sídlem Praha 4, Táborská 350, dceru Mgr. Lenky LXXXXX, bytem XXXXX, zast. Mgr. Romanou Hiklovou, advokátkou, se sídlem Praha 8, Pobřežní 4/370, a Vladimíra LXXXX, bytem XXXXX, zast. Mgr. Martinem Pujmanem, advokátem, se sídlem Praha 2, Trojanova 12, o návrhu otce na svěření nezletilé do střídavé výchovy, k odvolání otce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. července 2012, č.j. P 266/2008-68,

t a k t o:

Rozsudek soudu prvního stupně se v napadených výrocích o střídavé výchově nezl. Mii I. a stanovení výživného otci pro tuto nezletilou II. potvrzuje, ve výroku o nákladech řízení VI. se zrušuje a v tomto rozsahu se věc vrací uvedenému soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Napadeným rozsudkem soud prvního stupně svěřil nezl. Miu do střídavé výchovy rodičů vždy po dobu jednoho kalendářního týdne, stanovil podmínky předání a převzetí nezletilé a otci stanovil povinnost přispívat na výživu nezletilé částkou 2.000,- Kč měsíčně. Matce výživné nestanovil. Dále zastavil řízení o návrhu na výkon rozhodnutí ze dne 22.11.2011 a 25.5.2012. Dále soud schválil dohodu rodičů ohledně výchovy, výživy a styku nezl. Apoleny, nar. XXXXX a nezl. Jakuba, nar. XXXXX. Konečně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Ohledně nezl. Mii soud takto rozhodoval k návrhu otce, který uvedl, že v minulosti již po určitou dobu střídavá výchova zkušebně fungovala, následně matka opět přešla k soudní úpravě tak, že měla nezletilou ve své výchově a probíhal styk otce s nezletilou. Soud prvního stupně ve věci rozhodoval již podruhé, když jeho původně zamítavý rozsudek byl odvolacím soudem zrušen se závěrem, že je třeba řádně zjistit skutkový stav věci a zejména výchovné předpoklady obou rodičů, jakož i jejich podmínky pro výchovu nezletilé. Soud prvního stupně tedy doplnil dokazování a zejména na základě závěrů znaleckých posudků z oboru psychiatrie a psychologie dospěl k závěru, že v daném, případě je střídavá výchova ve smyslu ust. § 26 odst. 2 ZR vhodná, když oba rodiče mají dobré výchovné předpoklady, k nezletilé mají kladný vztah stejně jako nezletilá k nim. V rámci střídavé výchovy potom s ohledem na výdělkové poměry rodičů stanovil otci výživné v částce 2.000,- Kč. Výrok o nákladech řízení odůvodnil ust. § 146 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.

Proti rozsudku pouze ohledně úpravy poměrů nezl. Mii podala matka včas odvolání. Namítala, že střídavá výchova u rodičů, kteří mají na vše odlišné názory, se ukázala jako nevhodná, obě starší děti v minulosti vyjádřily přání žít pouze s jedním rodičem. Poukázala na konflikty, které v minulosti vznikaly mezi otcem a již zletilou Apolenou i na to, že otec v minulosti matku fyzicky napadl. Otec si také zablokoval e mailovou poštu s tím, že tuto od matky nebude číst, z čehož rovněž vyplývá, že komunikace mezi rodiči není možná. Ze znaleckých posudků vyplynulo, že matka je vyrovnanější a méně emočně rozkolísaná, přesto znalci z povahových vlastností nečiní žádné závěry. Konečně z rozsudku vůbec nevyplývá, jaké prostředí má otec pro výchovu nezletilé vytvořeno a jako hodlá uzpůsobit bydlení, když ve společné domácnosti s ním a jeho manželkou bydlí ještě nezl. Jakub. Konečně poukázala na přání nezletilé žít nadále s matkou a s otcem se pravidelně stýkat. Navrhla, aby odvolací soud buď rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení nebo aby cestou změny rozsudku žalobu zamítl.

Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo aniž nařizoval jednání (§ 212, § 212a odst. 1, 5 o.s.ř.), přičemž nebyl vázán mezemi odvolání, neboť řízení lze zahájit i bez návrhu, a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Dokazování doplnil podle ust. § 213 odst. 2 o.s.ř.

Ze zprávy OSPOD odvolací soud zjistil, že v bytových poměrech matky nedošlo k žádným změnám, Mia spí v pokoji s matkou, jeden pokoj má k dispozici zlet. Apolena. Nezl. od léta dochází k logopedovi. Nezl. navštěvuje 1 třídu ZŠ Jeremenkova, matka se s ní pravidelně učí. Otec s manželkou a synem Jakubem bydlí v bytě 2+1 v osobním vlastnictví, Mia má v obývacím pokoji kout na hraní, věci má uloženy ve skříni na chodbě, spí v ložnici, kde má rozkládací gauč, i zde má svůj koutek. V bytě bylo čisto, uklizeno, nezl. má v bytě otce vše potřebné. Otec vede nezl. ke sportu, zatímco matka spíše k výtvarným činnostem. Ze zprávy ZŠ Jeremenkova potom bylo zjištěno, že nezl. je málomluvná, uzavřená, příčinou horší komunikace by mohla být vada řeči. Třídní učitelka ví o situaci v rodině od otce, nemá však žádné informace, které by situaci v rodině dokreslovaly.

Při rozhodování o střídavé výchově je třeba vycházet z ust. § 26 odst. 2 a 4 ZR. Podle těchto zákonných ustanovení jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do střídavé, příp. společné výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby. Při rozhodování soud sleduje zejména zájem nezletilého dítěte s ohledem na jeho osobnost a se zřetelem na životní poměry rodičů. Je třeba dbát na to, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů, je třeba zkoumat výchovnou schopnost toho kterého rodiče a jeho schopnost dohodnout se s rodičem druhým a zvažovat i další kriteria, která jsou pro rozhodnutí podstatná.

Odvolací soud má za to, že soud prvního stupně rozhodl zcela správně, když v tomto případě svěřil nezletilou do střídavé výchovy, když v tomto případě jsou splněny podmínky shora uvedeného zákonného ustanovení. Vyšel ze znaleckých posudků, kdy znalci oba rodiče shledali vhodnými vychovateli a označili střídavou výchovu jako vhodnou. Odvolací soud zdůrazňuje, že je třeba sladovat zájem nezletilé, která má kladný vztah k oběma rodičům. Současné konflikty mezi rodiči se sice negativně promítají do výchovného prostředí, je však třeba poukázat na to, že střídavá výchova v minulosti již bez problémů fungovala, a to u obou starších dětí. To, že se jejich vztahy vůči tomu kterému rodiči vyhranily, jak vyplývá z obsahu spisu, je podle názoru odvolacího soudu dáno zejména věkem obou starších dětí, kdy k takovým situací obvykle dochází. Rovněž podmínky otce pro výchovu nezletilé jsou zcela vyhovující a nic nebrání tomu, aby střídavá výchova probíhala. Odvolací soud pouze apeluje na oba rodiče, aby své vztahy nepřenášeli na nezletilou.

Ze všech uvedených důvodů odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně ohledně střídavé výchovy a výživného potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř., zrušil ho ve výroku o nákladech řízení, neboť soud prvního stupně dosud vůbec nerozhodl o znalečném, s čímž souvisí následná nutnost rozhodnout rovněž o nákladech řízení ve vztahu ke státu a v konečném důsledku i mezi účastníky navzájem.

V ostatních výrocích zůstal rozsudek soudu prvního stupně odvoláním nedotčen (§ 206 odst. 2 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e n í odvolání ani dovolání přípustné.

V Praze dne 16. ledna 2013

JUDr. Vladimír Fučík v.r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
Mitkovová Anna


02.10.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ