HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody

Stridavka.cz


Spisová značka: 43Nc 827/2007-98

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl samosoudkyní JUDr. Jarmilou Hroudovou ve věci péče o nezl. XXXXXX, nar. XXXXXX a nezl. XXXXXX, nar. XXXXXX XXXXXX, zast. kolizním opatrovníkem Městskou části Praha 7 v sídle Úřadu městské části Praha 7, nábř. kpt. Jaroše 1000, děti XXXXXX, bytem XXXXXX, XXXXXX, zast. JUDr. Monikou Linhartovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Široká 6 a XXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXX, XXXXXX, zast. JUDr. Ivetou Végsöovou, advokátkou se sídlem Praha 3, Lucemburská 1569/47 o návrhu matky na úpravu výchovy a výživy nezl. dětí

t a k t o :

Nezl. XXXXXX, nar. XXXXXX, a nezl. XXXXXX, nar. XXXXXX, XXXXXX , se svěřují do střídavé výchovy rodičů tak, že v každém lichém týdnu kalendářního roku budou v péči matky a v každém sudém týdnu kalendářního roku budou v péči otce.

K předání nezl. dětí dojde vždy v 7.30 hodin v pondělí kalendářního roku v místě bydliště rodiče, který děti předává.

Otec je povinen platit na výživu nezl. XXXXXXčástku 9.000,-- Kč měsíčně a na výživu nezl. XXXXXXčástku 7.000,-- Kč měsíčně splatných vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky, a to počínaje dnem 1. 1. 2010.

Nedoplatek na výživném za dobu od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 v částce 54.000,-- Kč na nezl. XXXXXXa v částce 42.000,-- Kč na nezl. XXXXXXje otec povinen zaplatit matce do 31. 8. 2010.

Matka je povinna platit na výživu nezl. XXXXXX částku 5.000,-- Kč měsíčně a na výživu nezl. XXXXXX částku 4.000,-- Kč měsíčně splatných vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám otce, a to počínaje dnem 1. 1. 2010.

Nedoplatek na výživném za dobu od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 v částce 30.000,-- Kč na nezl. XXXXXX a v částce 24.000,-- Kč na nezl. XXXXXX je matka povinna zaplatit otci do 31. 8. 2010.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Matka se návrhem podaným dne 15. 5. 2007 domáhala úpravy výchovy a výživy nezl. dětí, navrhla, aby děti byly svěřeny do její výchovy a otci aby bylo vyměřeno výživné ve výši 7000,- Kč na nezl. XXXXXX a ve výši 4.000,- Kč na nezl. XXXXXX. K odůvodnění návrhu uvedla, že s otcem spolu žili od roku 1988, z jejich soužití se narodili nezl. XXXXXX a nezl. XXXXXX. Soužití i společnou domácnost rodiče zrušili počátkem srpna 2005, kdy se ze společného bytu odstěhovali každý do samostatného bytu. Poté, kdy rodiče zrušili společnou domácnost, o obě děti pečovali střídavě tak, že děti byli u každého z rodičů vždy jeden týden od pondělí do následujícího pondělí. Matka na tento režim přistoupila, neboť respektuje plné právo otce podílet se výchově dětí. Matka je však přesvědčena, že pro zdárný vývoj potřebují obě děti pravidelný a jednotný režim, což jim současná střídavá péče neumožňuje. Rodiče nejsou schopni se na otázkách týkajících se výchovy dětí dohodnout, neboť otec s matkou nekomunikuje, veškerá sdělení a informace vzkazuje po dětech nebo jí je nesděluje vůbec. Od zrušení společné domácnosti veškeré náklady spojené se školou, zájmovou činností, zdravotní péčí, ošacení a oblečení nezletilých dětí převážné hradí matka. V průběhu řízení navrhla, aby výživné bylo otci vyměřeno ve výši 9.000,- Kč na nezl. XXXXXX a ve výši 7.000,- Kč na nezl. XXXXXX. Nadále nesouhlasila se střídavou výchovou dětí, i když od srpna 2005 probíhá, když jsou děti v péči otce v sudém týdnu a v její péči v lichém týdnu kalendářního roku.

Otec s návrhem matky na úpravu výchovy a výživy nezletilých dětí souhlasil, navrhl však, aby děti byly svěřeny do jeho výchovy a matce aby bylo vyměřeno výživné ve výši jaké požaduje ona, popřípadě navrhl, aby byly děti svěřeny do střídavé výchovy obou rodičů, kdy by děti byly v péči otce v každém sudém měsíci kalendářního roku a v péči matky v každém lichém měsíci kalendářního roku. Uvedl, že má silný citový vztah k dětem stejně jako oni k němu, od narození se na jejích výchově podílel, matka ani s jedním dítětem nebyla mateřské dovolené a péči o děti od narození zajišťovali oba rodiče. V průběhu řízení otec svůj návrh upravil tak, že navrhl střídavou výchovu, kdy by děti byly v každém sudém týdnu v roce v péči otce a v každém lichém týdnu v roce v péči matky, což je faktický stav , který trvá již od poloviny roku 2005, k předávní dětí dochází vždy v pondělí v 7.30 hod.

Kolizní opatrovnice nezl. dětí navrhla, aby děti byly svěřeny do střídavé výchovy rodičů, otci aby bylo stanoveno výživné ve výši 9.000,- Kč měsíčně na nezl. XXXXXX a ve výši 7.000,- Kč měsíčně na nezl. XXXXXX, matce pak ve výši 5.000,- Kč na nezl. XXXXXX a ve výši.4.000,- Kč na nezl. XXXXXX.

V řízení bylo prokázáno, že rodiče nezl. dětí spolu žili do srpna 2005, kdy společnou domácnost a soužití zrušili, každý se odstěhoval do vlastního bytu. Matka bydlí v nájemním bytě o velikosti 3+1, kde mají děti zařízen svůj pokoj, otec bydlí v nájemním bytě o velkosti 2+1, kde mají děti také svůj pokoj, oba byty jsou plně zařízeny a děti zde mají vhodné podmínky a zázemí. Od doby kdy rodiče zrušili společnou domácnost, se střídavě starají o nezl. děti, které jsou vždy jeden týden v péči matky a poté jeden týden v péči otce, k předávání dětí dochází vždy v pondělí. Téměř veškeré potřeby dětí, kromě bydlení a stravy, hradila a platila matka /školní výdaje, školy v přírodě, letní tábory, náklady na zdravotní péči, zájmovou činnost apod./, otec ji na tyto náklady, které mu řádně vyúčtovala, v průběhu června 2010 přispěl a uhradil jejich polovinu, takže k 31. 12. 2009 mají rodiče vyživovací povinnost k nezl. dětem splněnou a na výživném nemají vzájemně žádný dluh. Oba mají vyživovací povinnost pouze k nezl. XXXXXX a nezl. XXXXXX. Nezl. XXXXXX navštěvuje pátou třídu základní školy, od září 2010 nastupuje na víceleté gymnázium, nezl. XXXXXX chodí do 1.třídy základní školy, zdravotní stav dětí je dobrý, potřeby mají přiměřené svému věku. Oba chodí do ZUŠ- hra na flétnu, kde roční školné činí 2.500,- Kč pro nezl. XXXXXX a 1.500,- Kč pro nezl. XXXXXX, dále chodí do výtvarného kroužku za poplatek 3.800,- Kč na půl roku a do kroužku stepu za roční poplatek 3.550,- Kč. Nezl. XXXXXX chodí ještě na soukromou výuku angličtiny za 200,- Kč na hodinu jedenkrát týdně. V roce 2007 matka s dětmi navštívila klinickou psycholožku Mgr. Woleskou, byla s nimi u ní celkem 5x, naposledy v polovině roku 2009. Děti nejsou v trvalé péči psycholožky, která je nedoporučila ani k dalšímu odbornému léčení u psychologů a psychiatrů v souvislosti se střídavou péči.. Zjistila, že děti jsou zdravé, nezl. XXXXXX více úzkostná, obě děti mají k sobě velmi dobrý citový vztah, nebylo by vhodné je od sebe oddělit, zároveň mají velmi dobrý vztah k oběma rodičům, mají svého otce i matku rádi. Střídavá výchova dětí trvá již téměř pět let, probíhá bez problémů, oběma dětem vyhovuje, nezl. XXXXXX má větší problémy se stěhováním od jednoho rodiče k druhému, vadí ji stěhování, i když byty rodičů nejsou od sebe příliš vzdáleny. Děti se stěhují vždy se školními potřebami a oblečením. Obě děti ve škole prospívají velmi dobře, nemají žádné výchovné ani kázeňské problémy, na třídní schůzky chodí oba rodiče, učitelé si na děti nestěžují. Matka pracuje na Živnostenský list- správa nemovitostí a dosahuje výdělků cca 25.000,- Kč měsíčně, má ve spoluvlastnictví činžovní dům v Praze 2 a rodinný dům v Praze –Modřanech. Je členkou bytového družstva a vlastní družstevní byt o velikosti 2+1 v Praze 1, který je však od roku 1995 neužívá, matka hradí pouze poplatek do fondu oprav. Otec také pracuje na Živnostenský list-obchodní činnost, dováži knihy z ciziny a vydělává cca 55.000,- Kč měsíčně.

Tyto skutečnosti má soud za prokázány z účastnických výpovědí rodičů, ze zprávy Úřadu městské části Praha 7 a z daňových přiznání rodičů za rok 2009 a ze zprávy klinické psycholožky Mgr. Jany Waleské.

Podle ustanovení § 50 zák. o rodině nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu a nedohodnou-li se o úpravě výchovy a výživy dítěte, může soud i bez návrhu rozhodnout, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Podle ustanovení § 26 odst. 2/ zákona o rodině jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné , popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.

Podle ustanovení § 85 odst. 2, odst. 3, a § 96 odst. 1 zákona o rodině soud při určení výživného přihlédne k odůvodněným potřebám nezletilého dítěte, jakož i ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům rodičů a bere rovněž v úvahu, který z rodičů v jaké míře o dítě osobně pečuje.

Soud ve smyslu citovaných zákonných ustanovení rozhodl jak shora ve výroku uvedeno a nezl. děti svěřil do střídavé výchovy obou rodičů. Při rozhodování vycházel ze skutečnosti, že již od srpna 2005 střídavá výchova bez problémů funguje, rodiče se starají o děti vždy po týdnu, v péči o děti ze strany rodičů nebyly shledány žádné závady, oba jsou schopni se o děti postarat a plně se jim věnovat. Skutečnost, že nezl XXXXXX příliš nevyhovuje stěhování se od jednoho rodiče k druhému, nemůže mít za následek, aby byla otci odepřena možnost se plně se o děti starat v rozsahu jako matka. Obě děti ve střídavé výchově rodičů prospívají, nemají žádné výchovně ani zdravotní problémy, které by pramenily ze střídavé výchovy, u obou rodičů jsou rády a rodiče si je vždy řádně a včas předávají. Soud proto neshledal za nutné doplňovat řízení o znalecké zkoumání nezl. dětí znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví dětská psychologie a psychiatrie, jak navrhovala matky, právě s ohledem na skutečnost, že děti jsou již téměř 5 let ve střídavé výchově rodičů bez jakýchkoliv problémů.

Rodičům bylo dle jejich návrhů vyměřeno výživné ve výši, která je přiměřená jak odůvodněným potřebám dětí s ohledem na jejich věk a zájmovou činnost, tak i výdělkovým a majetkovým poměrům obou rodičů s přihlédnutím k tomu, že nemají žádné další vyživovací povinnosti. Výživné bylo vyměřeno od ledna 2010, tj. od doby, kdy není rodiči hrazeno, do konce roku 2009 je mezi rodiči nesporné, že výživné je uhrazeno.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 146 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Praze dne 15. června 2010 

JUDr. Jarmila Hroudová,v.r.
předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Malíková


10.09.2013
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ